Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία στο Βαμβάκι συνιστά η ΠΕ Ευβοίας

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

 

1ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Α. ΣΤΟΧΟΙ
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό
Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στο Βαμβάκι», ενημερώνουν τους
βαμβακοκαλλιεργητές ΠΕ Εύβοιας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας
στο πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο ανάπτυξης των βαμβακοφύτων.
Αφορά τη χρονική περίοδο του φυτρώματος μέχρι την εμφάνιση των πρώτων χτενιών και τη
δημιουργία μέγιστης αυτοάμυνας της βαμβακοφυτείας για όλη τη καλλιεργητική περίοδο
Η τακτική παρακολούθηση της καλλιέργειας από τους παραγωγούς και η εφαρμογή των
καλλιεργητικών πρακτικών στο σωστό χρόνο ,θα συμβάλλουν στην επίτευξη του παραπάνω στόχου
Β. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
α. Οι σπορές στην Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ξεκίνησαν αρχές Μαΐου και ολοκληρώθηκαν το δεύτερο
εικασαήμερο του Μαϊου, χωρίς να έχουμε επανασπορές.
β. Οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στη περιοχή κράτησαν τα φυτά με αποτέλεσμα
την εποχή αυτή τα βαμβακόφυτα να βρίσκονται στο στάδιο εμφάνισης των πρώτων χτενιών, με
10-15 πραγματικά φύλλα και ύψος περίπου τα 20 εκατοστά στις πρώϊμες σπορές και στα 4-6 στις πιο
όψιμες.
γ. Γενικά διαπιστώνεται κανονική πυκνότητα φυτών ανά στρέμμα, η δε ανάπτυξή τους κρίνεται
ικανοποιητική.
δ. Παρατηρούνται προσβολές κυρίως θριπών αφίδων και σποραδικά Λίγκου αλλά και η
παρουσία ωφελίμων οργανισμών.
ε. Μεγάλο πρόβλημα παρατηρείται με νέο ζιζάνιο εισβολέα για την περιοχή το Euphorbia
heterophylla.
Γ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Συνιστάται:
α. Κατεργασία του εδάφους με καλλιεργητή για καταστροφή των ζιζανίων και αερισμό του
εδάφους για ανάπτυξη ισχυρού ριζικού συστήματος σε συνδυασμό με χημική καταπολέμηση με
εγκεκριμένα εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα (πολυετή ζιζάνια) ή χειρονακτική καταστροφή στην ζώνη σποράς.
β. Ισόρροπη λίπανση και άρδευση για αποφυγή υπερβολικής τρυφερής βλάστησης, που είναι σε
βάρος των καρποφόρων οργάνων και καθιστούν τα φυτά ευπαθή στους επιβλαβείς οργανισμούς.
γ. Αποφυγή χημικής επέμβασης διότι την εποχή αυτή εγκαθίστανται και αναπαράγονται οι
ωφέλιμοι οργανισμοί, που είναι σύμμαχοι στην καταστολή των πληθυσμών των επιβλαβών
εντόμων και είναι χρήσιμοι στις επόμενες και πιο επικίνδυνες γενεές.
δ. Οι παραγωγοί να παρακολουθούν τακτικά τις βαμβακοφυτείες (κάθε 3-4 ημέρες)
προκειμένου να διαπιστώνουν τη παρουσία επιβλαβών οργανισμών και ζημιές στην καλλιέργεια και
επεμβαίνουν μόνο όταν οι πληθυσμοί ξεπερνούν τα όρια της επέμβασης όπως παρακάτω:
 Αφίδες: Όταν οι πληθυσμοί παραμένουν υψηλοί για επτά συνεχείς ημέρες, με κατώτερο
όριο επέμβασης 25 άτομα αφίδων κ.μ.ο ανά φύλλο σε δείγμα 100 φύλλων
 Θρίπες: Δεν απαιτείται ψεκασμός.
 Λύγκος: Όταν σε 100 φυτά εμφανισθούν 5 άτομα κατά μέσο όρο.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΠΟΙΟΤ. & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Λ. Χαϊνά 93- 341 00 Χαλκίδα
TELEFAX: 22210 36095
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κωνσταντίνος Τζελάς
ΤΗΛ 22213 53920
e_mail: tzelas.k@evia.pste.gov.gr
Χαλκίδα 8 Ιουλίου 2019
Αρ. Πρωτ.:157184/9264
Π .Δ.

ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΗΛΕΩΣ
ΠΡΟΣ
c:\users\gkouni.s\desktop\1 δελτιο γεωργ.προειδοποιησεων 2019.docx
Επισημαίνουμε ότι όποιες μη σημαντικές ζημιές στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της
καλλιέργειας αναπληρώνονται σταδιακά με νέα όργανα
Δ.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΕΚΑΣΜΏΝ.
Δεν συνιστώνται επεμβάσεις με φυτοφάρμακα στις βαμβακοφυτείες χωρίς έλεγχο της
πυκνότητας των επιβλαβών οργανισμών και τη διαπίστωση των παραπάνω ορίων ,καθώς άστοχοι και
άκαιροι επιβαρύνουν την καλλιέργεια, το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Σε κάθε περίπτωση οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνοι υπεύθυνοι για την τελική
απόφαση επιλογής της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης στις συνθήκες της
καλλιέργειας των, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και του
χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και για τους λοιπούς χειρισμούς που συμβάλουν στις
ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα της καλλιέργειας οι
βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγεϊονομικού Ελέγχου
στο τηλέφωνο 2221353920 Κ.Τζελάς καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και
Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου στο τηλέφωνο 2421066525.
Ο Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ
Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Π Α Ν Ο Υ Σ Η Σ

 

1ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Α. ΣΤΟΧΟΙ
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό
Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στο Βαμβάκι», ενημερώνουν τους
βαμβακοκαλλιεργητές ΠΕ Εύβοιας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας
στο πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο ανάπτυξης των βαμβακοφύτων.
Αφορά τη χρονική περίοδο του φυτρώματος μέχρι την εμφάνιση των πρώτων χτενιών και τη
δημιουργία μέγιστης αυτοάμυνας της βαμβακοφυτείας για όλη τη καλλιεργητική περίοδο
Η τακτική παρακολούθηση της καλλιέργειας από τους παραγωγούς και η εφαρμογή των
καλλιεργητικών πρακτικών στο σωστό χρόνο ,θα συμβάλλουν στην επίτευξη του παραπάνω στόχου
Β. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
α. Οι σπορές στην Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ξεκίνησαν αρχές Μαΐου και ολοκληρώθηκαν το δεύτερο
εικασαήμερο του Μαϊου, χωρίς να έχουμε επανασπορές.
β. Οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στη περιοχή κράτησαν τα φυτά με αποτέλεσμα
την εποχή αυτή τα βαμβακόφυτα να βρίσκονται στο στάδιο εμφάνισης των πρώτων χτενιών, με
10-15 πραγματικά φύλλα και ύψος περίπου τα 20 εκατοστά στις πρώϊμες σπορές και στα 4-6 στις πιο
όψιμες.
γ. Γενικά διαπιστώνεται κανονική πυκνότητα φυτών ανά στρέμμα, η δε ανάπτυξή τους κρίνεται
ικανοποιητική.
δ. Παρατηρούνται προσβολές κυρίως θριπών αφίδων και σποραδικά Λίγκου αλλά και η
παρουσία ωφελίμων οργανισμών.
ε. Μεγάλο πρόβλημα παρατηρείται με νέο ζιζάνιο εισβολέα για την περιοχή το Euphorbia
heterophylla.
Γ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Συνιστάται:
α. Κατεργασία του εδάφους με καλλιεργητή για καταστροφή των ζιζανίων και αερισμό του
εδάφους για ανάπτυξη ισχυρού ριζικού συστήματος σε συνδυασμό με χημική καταπολέμηση με
εγκεκριμένα εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα (πολυετή ζιζάνια) ή χειρονακτική καταστροφή στην ζώνη σποράς.
β. Ισόρροπη λίπανση και άρδευση για αποφυγή υπερβολικής τρυφερής βλάστησης, που είναι σε
βάρος των καρποφόρων οργάνων και καθιστούν τα φυτά ευπαθή στους επιβλαβείς οργανισμούς.
γ. Αποφυγή χημικής επέμβασης διότι την εποχή αυτή εγκαθίστανται και αναπαράγονται οι
ωφέλιμοι οργανισμοί, που είναι σύμμαχοι στην καταστολή των πληθυσμών των επιβλαβών
εντόμων και είναι χρήσιμοι στις επόμενες και πιο επικίνδυνες γενεές.
δ. Οι παραγωγοί να παρακολουθούν τακτικά τις βαμβακοφυτείες (κάθε 3-4 ημέρες)
προκειμένου να διαπιστώνουν τη παρουσία επιβλαβών οργανισμών και ζημιές στην καλλιέργεια και
επεμβαίνουν μόνο όταν οι πληθυσμοί ξεπερνούν τα όρια της επέμβασης όπως παρακάτω:
 Αφίδες: Όταν οι πληθυσμοί παραμένουν υψηλοί για επτά συνεχείς ημέρες, με κατώτερο
όριο επέμβασης 25 άτομα αφίδων κ.μ.ο ανά φύλλο σε δείγμα 100 φύλλων
 Θρίπες: Δεν απαιτείται ψεκασμός.
 Λύγκος: Όταν σε 100 φυτά εμφανισθούν 5 άτομα κατά μέσο όρο.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΠΟΙΟΤ. & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Λ. Χαϊνά 93- 341 00 Χαλκίδα
TELEFAX: 22210 36095
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κωνσταντίνος Τζελάς
ΤΗΛ 22213 53920
e_mail: tzelas.k@evia.pste.gov.gr
Χαλκίδα 8 Ιουλίου 2019
Αρ. Πρωτ.:157184/9264
Π .Δ.

ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΗΛΕΩΣ
ΠΡΟΣ
c:\users\gkouni.s\desktop\1 δελτιο γεωργ.προειδοποιησεων 2019.docx
Επισημαίνουμε ότι όποιες μη σημαντικές ζημιές στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της
καλλιέργειας αναπληρώνονται σταδιακά με νέα όργανα
Δ.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΕΚΑΣΜΏΝ.
Δεν συνιστώνται επεμβάσεις με φυτοφάρμακα στις βαμβακοφυτείες χωρίς έλεγχο της
πυκνότητας των επιβλαβών οργανισμών και τη διαπίστωση των παραπάνω ορίων ,καθώς άστοχοι και
άκαιροι επιβαρύνουν την καλλιέργεια, το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Σε κάθε περίπτωση οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνοι υπεύθυνοι για την τελική
απόφαση επιλογής της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης στις συνθήκες της
καλλιέργειας των, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και του
χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και για τους λοιπούς χειρισμούς που συμβάλουν στις
ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα της καλλιέργειας οι
βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγεϊονομικού Ελέγχου
στο τηλέφωνο 2221353920 Κ.Τζελάς καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και
Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου στο τηλέφωνο 2421066525.
Ο Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ
Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Π Α Ν Ο Υ Σ Η Σ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ