Μεταβίβαση δικαιωμάτων ψήφου από τον Ιωάννη στον Ευάγγελο Μυτιληναίο

Μηδενίστηκε το ποσοστό του Ιωάννη Μυτιληναίου στην εισηγμένη Η MYTILINEOS γνωστοποίησε βάσει των σχετικών ενημερώσεων που έλαβε την 02.08.2019, ότι στις 31.07.2019 πραγματοποιήθηκε έμμεση μεταβίβαση των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε 19.201.219 μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS, από τον κ.

Μηδενίστηκε το ποσοστό του Ιωάννη Μυτιληναίου στην εισηγμένη

Η MYTILINEOS γνωστοποίησε βάσει των σχετικών ενημερώσεων που έλαβε την 02.08.2019, ότι στις 31.07.2019 πραγματοποιήθηκε έμμεση μεταβίβαση των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε 19.201.219 μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS, από τον κ. Ιωάννη Μυτιληναίο προς τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, ως περιγράφεται κατωτέρω.

Ειδικότερα, κατά την ως άνω ημερομηνία, η εταιρεία με την επωνυμία NIOVAL LTD μεταβίβασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία FREZIA LTD που κατείχε προς την εταιρεία με την επωνυμία ROCALDO LTD. Η πωλούμενη FREZIA LTD κατά το χρόνο της πώλησής της, κατείχε 19.201.219 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS, οι οποίες με τον τρόπο αυτό τέθηκαν υπό τον έλεγχο της ROCALDO LTD.

Δεδομένου ότι η NIOVAL LTD ελέγχεται από τον κ. Ιωάννη Μυτιληναίο, ενώ η ROCALDO LTD ελέγχεται από τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, η ανωτέρω συναλλαγή είχε ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση, εμμέσως, των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε 19.201.219 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS, από τον κ. Ιωάννη Μυτιληναίο προς τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο.

Συνεπεία της ανωτέρω συναλλαγής, επήλθε κατά την 31η Ιουλίου 2019 μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου που έμμεσα κατέχουν οι κ.κ. Ιωάννης Μυτιληναίος και Ευάγγελος Μυτιληναίος, ως ακολούθως: Προ των πραγματοποιηθεισών συναλλαγών, ο μεν κ. Ιωάννης Μυτιληναίος κατείχε έμμεσα (μέσω των NIOVAL LTD και FREZIA LTD) 19.201.219 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS (ήτοι ποσοστό 13,438% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής), ενώ δεν κατείχε άμεσα, ως φυσικό πρόσωπο, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου, ο δε κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος κατείχε έμμεσα (μέσω των ROCALDO LTD και KILTEO LTD) 18.718.330 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS (ήτοι ποσοστό 13,100% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής), ενώ δεν κατείχε άμεσα, ως φυσικό πρόσωπο, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου.

Μετά τις εν λόγω συναλλαγές, ο μεν κ. Ιωάννης Μυτιληναίος δεν κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της MYTILINEOS, ο δε κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος κατέχει πλέον έμμεσα (μέσω των ROCALDO LTD, KILTEO LTD & FREZIA LTD) 37.919.549 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS (ήτοι ποσοστό 26,537% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής), ενώ εξακολουθεί να μην κατέχει άμεσα, ως φυσικό πρόσωπο, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου.

Για τους σκοπούς της προαναφερθείσας συναλλαγής, ενεχυριάστηκαν από τη μεν εταιρεία KILTEO LTD 18.718.330, από τη δε εταιρεία FREZIA LTD 1.788.424 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS. Τα ενεχυράζοντα νομικά πρόσωπα KILTEO LTD και FREZIA LTD (και μέσω αυτών ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος) διατηρούν και θα ασκούν τα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των ενεχυρασθεισών μετοχών.

Η γνωστοποίηση της παραπάνω ενεχυρίασης πραγματοποιείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 19 παρ. 7 (α) του Κανονισμού 596/2014, λόγω του γεγονότος ότι αφενός οι ανωτέρω ενεχυράζουσες εταιρείες αποτελούν πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. (26) του ανωτέρω Κανονισμού με τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο που ασκεί τον έλεγχο αυτών, αφετέρου η ανωτέρω εταιρεία KILTEO LTD αποτελεί πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. (26) του ανωτέρω Κανονισμού με το διευθυντικό στέλεχος της MYTILINEOS, κ. Φώτιο Σπυράκο που τελεί διευθυντής αυτής.

Μηδενίστηκε το ποσοστό του Ιωάννη Μυτιληναίου στην εισηγμένη

Η MYTILINEOS γνωστοποίησε βάσει των σχετικών ενημερώσεων που έλαβε την 02.08.2019, ότι στις 31.07.2019 πραγματοποιήθηκε έμμεση μεταβίβαση των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε 19.201.219 μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS, από τον κ. Ιωάννη Μυτιληναίο προς τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, ως περιγράφεται κατωτέρω.

Ειδικότερα, κατά την ως άνω ημερομηνία, η εταιρεία με την επωνυμία NIOVAL LTD μεταβίβασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία FREZIA LTD που κατείχε προς την εταιρεία με την επωνυμία ROCALDO LTD. Η πωλούμενη FREZIA LTD κατά το χρόνο της πώλησής της, κατείχε 19.201.219 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS, οι οποίες με τον τρόπο αυτό τέθηκαν υπό τον έλεγχο της ROCALDO LTD.

Δεδομένου ότι η NIOVAL LTD ελέγχεται από τον κ. Ιωάννη Μυτιληναίο, ενώ η ROCALDO LTD ελέγχεται από τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, η ανωτέρω συναλλαγή είχε ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση, εμμέσως, των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε 19.201.219 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS, από τον κ. Ιωάννη Μυτιληναίο προς τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο.

Συνεπεία της ανωτέρω συναλλαγής, επήλθε κατά την 31η Ιουλίου 2019 μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου που έμμεσα κατέχουν οι κ.κ. Ιωάννης Μυτιληναίος και Ευάγγελος Μυτιληναίος, ως ακολούθως: Προ των πραγματοποιηθεισών συναλλαγών, ο μεν κ. Ιωάννης Μυτιληναίος κατείχε έμμεσα (μέσω των NIOVAL LTD και FREZIA LTD) 19.201.219 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS (ήτοι ποσοστό 13,438% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής), ενώ δεν κατείχε άμεσα, ως φυσικό πρόσωπο, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου, ο δε κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος κατείχε έμμεσα (μέσω των ROCALDO LTD και KILTEO LTD) 18.718.330 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS (ήτοι ποσοστό 13,100% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής), ενώ δεν κατείχε άμεσα, ως φυσικό πρόσωπο, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου.

Μετά τις εν λόγω συναλλαγές, ο μεν κ. Ιωάννης Μυτιληναίος δεν κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της MYTILINEOS, ο δε κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος κατέχει πλέον έμμεσα (μέσω των ROCALDO LTD, KILTEO LTD & FREZIA LTD) 37.919.549 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS (ήτοι ποσοστό 26,537% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής), ενώ εξακολουθεί να μην κατέχει άμεσα, ως φυσικό πρόσωπο, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου.

Για τους σκοπούς της προαναφερθείσας συναλλαγής, ενεχυριάστηκαν από τη μεν εταιρεία KILTEO LTD 18.718.330, από τη δε εταιρεία FREZIA LTD 1.788.424 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS. Τα ενεχυράζοντα νομικά πρόσωπα KILTEO LTD και FREZIA LTD (και μέσω αυτών ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος) διατηρούν και θα ασκούν τα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των ενεχυρασθεισών μετοχών.

Η γνωστοποίηση της παραπάνω ενεχυρίασης πραγματοποιείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 19 παρ. 7 (α) του Κανονισμού 596/2014, λόγω του γεγονότος ότι αφενός οι ανωτέρω ενεχυράζουσες εταιρείες αποτελούν πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. (26) του ανωτέρω Κανονισμού με τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο που ασκεί τον έλεγχο αυτών, αφετέρου η ανωτέρω εταιρεία KILTEO LTD αποτελεί πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. (26) του ανωτέρω Κανονισμού με το διευθυντικό στέλεχος της MYTILINEOS, κ. Φώτιο Σπυράκο που τελεί διευθυντής αυτής.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *