Δομοκός: Οι νέοι Αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητες τους

Από σήμερα Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 ξεκίνησε η θητεία των νέων Αντιδημάρχων Δομοκού και θα ισχύει έως 7 Νοεμβρίου 2021.Οι νέοι Αντιδλημαρχοι ορίσθηκαν από τον Δήμαρχο Δομοκού Μπάμπη Λιόλιο και θα έχουν διετή θητεία. Πρόκειται για τους κ. Λαϊνά

Από σήμερα Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 ξεκίνησε η θητεία των νέων Αντιδημάρχων Δομοκού και θα ισχύει έως 7 Νοεμβρίου 2021.Οι νέοι Αντιδλημαρχοι ορίσθηκαν από τον Δήμαρχο Δομοκού Μπάμπη Λιόλιο και θα έχουν διετή θητεία.

Πρόκειται για τους κ. Λαϊνά Ανδρέα του Ευσταθίου, Καναβό Νικόλαο του Άγγελου, Τσαλαφούτα Αθανάσιο του Γεωργίου, και Καλημέρη Νικόλαο του Κωνσταντίνου, στοπυς οποίους μεταβιβάσθηκαν οι παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Στον Αντιδήμαρχο, κ. Λαϊνά Ανδρέα του Ευσταθίου, οι παρακάτω «καθ’ ύλην» αρμοδιότητες:

Α) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος μας, να ασκεί τα καθήκοντα του Δημάρχου, να έχει τις από το νόμο οριζόμενες αρμοδιότητες του Δημάρχου και να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα.

Β) Να έχει την οργάνωση, τη διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των αντίστοιχων υπηρεσιακών μονάδων του Τμήματος ΠρογραμματισμούΟργάνωσης Πληροφορικής & Διαφάνειας, που αφορούν στους τομείς: Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας, ΚΟΣΕ και Πληροφορικής, Ανάπτυξης & Οργάνωσης.

Στον ίδιο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται, επίσης, οι παρακάτω «κατά τόπο» αρμοδιότητες που αφορούν στην ευθύνη λειτουργίας των εγκατεστημένων στην ενότητα δημοτικών υπηρεσιών, ήτοι:

Γραφείο Ληξιαρχείου ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΝΙΑΔΟΣ.

Τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Ξυνιάδος.

Γραφείο ΚΕΠ..614 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΝΙΑΔΟΣ.

Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Καθώς επίσης:

Η ευθύνη τήρησης του ωραρίου εργασίας του προσωπικού που εργάζεται στις παραπάνω δημοτικές υπηρεσίες.

Η υπογραφή των διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις εγκατεστημένες στην ενότητα, δημοτικές υπηρεσίες.

Η ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

Η συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του υπάρχοντος εξοπλισμού.

Η εποπτεία και ο έλεγχος για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της δημοτικής ενότητας.

2. Στον Αντιδήμαρχο κ. Καναβό Νικόλαο του Άγγελου μεταβιβάζονται οι παρακάτω «καθ’ ύλην» αρμοδιότητες που αφορούν στην οργάνωση, τη διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των αντίστοιχων υπηρεσιακών μονάδων:

Α) του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, που αφορούν στους τομείς: Εσόδων, Περιουσίας, Ταμείου, Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

Β) του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορούν στους τομείς: Συγκοινωνιών, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Ενέργειας, Πολεοδομίας και Τεχνικών Έργων.

Γ) του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας που αφορά τον τομέα της άρδευσης στη Δημοτική Ενότητα Δομοκού.

Δ) η εποπτεία και ο έλεγχος της ΔΕΗ

Στον ίδιο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζεται, επίσης, η παρακάτω «κατά τόπο» αρμοδιότητα:

Η λειτουργία του ΚΕΠ (612)

3. Στον Αντιδήμαρχο κ. Τσαλαφούτα Αθανάσιο του Γεωργίου, μεταβιβάζονται οι παρακάτω «καθ’ ύλην» αρμοδιότητες που αφορούν στην οργάνωση, τη διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των αντίστοιχων υπηρεσιακών μονάδων:

Α) του Τμήματος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής που αφορούν στους Τομείς: Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Πρασίνου, αδέσποτα ζώα

Β) του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν στους τομείς: Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Λειτουργία Παιδικών Χαρών, Λειτουργία ΧΥΤΑ, Λειτουργία ΒΙΟΚΑ εντός του ΧΥΤΑ, λειτουργία ΒΙΟΚΑ Αστικών Λυμάτων, Λειτουργία Γραφείου Κίνησης.

Στον ίδιο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται, επίσης, οι παρακάτω «κατά τόπο» αρμοδιότητες:

Η ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Ληξιαρχείου ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ.

Η τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Δομοκού, σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου.

Η συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του υπάρχοντος εξοπλισμού στην Δημοτική Ενότητα.

Η εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων στην Δημοτική Ενότητα.

4. Στον Αντιδήμαρχο, κ. Καλημέρη Νικόλαο του Κωνσταντίνου, οι παρακάτω «καθ’ ύλην» αρμοδιότητες που αφορούν στην οργάνωση, τη διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των αντίστοιχων υπηρεσιακών μονάδων:

Α) του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που αφορούν στους τομείς: Απασχόλησης και Τουρισμού, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

Β) του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού, που αφορούν στους τομείς : Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, Παιδικών Σταθμών και λειτουργίας βιβλιοθηκών.

Γ) του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, που αφορούν στους τομείς: Κοινωνικής Πολιτικής (Βοήθεια στο Σπίτι – Κέντρο Κοινότητας), Ισότητας των Φύλων και Πολιτισμού.

Δ) των θεμάτων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Στον ίδιο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται, επίσης, οι παρακάτω «κατά τόπο» αρμοδιότητες:

Η ευθύνη της λειτουργίας των εγκατεστημένων στην ενότητα δημοτικών υπηρεσιών, ήτοι:

• Γραφείο Ληξιαρχείου ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ.

• Η τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδας.

• Γραφείο ΚΕΠ. 655 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ.

• Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

• Τον έλεγχο, εποπτεία και συντονισμό του Γραφείου Άρδευσης στην Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδος. Καθώς επίσης: Η ευθύνη τήρησης ωραρίου εργασίας του προσωπικού που εργάζεται στις παραπάνω δημοτικές υπηρεσίες.

•Η υπογραφή των διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις εγκατεστημένες στην ενότητα, δημοτικές υπηρεσίες.

•Η ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

•Η συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

•Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του υπάρχοντος εξοπλισμού της Ενότητας

•Η εποπτεία και ο έλεγχος για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της δημοτικής ενότητας.

Οι Αντιδήμαρχοι θα υπογράφουν όλα τα έγγραφα και τις εντολές που έχουν σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες με αυτές πράξεις.

Τέλος ορίζουμε ότι, αν ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές τους τις ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Από σήμερα Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 ξεκίνησε η θητεία των νέων Αντιδημάρχων Δομοκού και θα ισχύει έως 7 Νοεμβρίου 2021.Οι νέοι Αντιδλημαρχοι ορίσθηκαν από τον Δήμαρχο Δομοκού Μπάμπη Λιόλιο και θα έχουν διετή θητεία.

Πρόκειται για τους κ. Λαϊνά Ανδρέα του Ευσταθίου, Καναβό Νικόλαο του Άγγελου, Τσαλαφούτα Αθανάσιο του Γεωργίου, και Καλημέρη Νικόλαο του Κωνσταντίνου, στοπυς οποίους μεταβιβάσθηκαν οι παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Στον Αντιδήμαρχο, κ. Λαϊνά Ανδρέα του Ευσταθίου, οι παρακάτω «καθ’ ύλην» αρμοδιότητες:

Α) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος μας, να ασκεί τα καθήκοντα του Δημάρχου, να έχει τις από το νόμο οριζόμενες αρμοδιότητες του Δημάρχου και να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα.

Β) Να έχει την οργάνωση, τη διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των αντίστοιχων υπηρεσιακών μονάδων του Τμήματος ΠρογραμματισμούΟργάνωσης Πληροφορικής & Διαφάνειας, που αφορούν στους τομείς: Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας, ΚΟΣΕ και Πληροφορικής, Ανάπτυξης & Οργάνωσης.

Στον ίδιο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται, επίσης, οι παρακάτω «κατά τόπο» αρμοδιότητες που αφορούν στην ευθύνη λειτουργίας των εγκατεστημένων στην ενότητα δημοτικών υπηρεσιών, ήτοι:

Γραφείο Ληξιαρχείου ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΝΙΑΔΟΣ.

Τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Ξυνιάδος.

Γραφείο ΚΕΠ..614 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΝΙΑΔΟΣ.

Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Καθώς επίσης:

Η ευθύνη τήρησης του ωραρίου εργασίας του προσωπικού που εργάζεται στις παραπάνω δημοτικές υπηρεσίες.

Η υπογραφή των διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις εγκατεστημένες στην ενότητα, δημοτικές υπηρεσίες.

Η ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

Η συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του υπάρχοντος εξοπλισμού.

Η εποπτεία και ο έλεγχος για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της δημοτικής ενότητας.

2. Στον Αντιδήμαρχο κ. Καναβό Νικόλαο του Άγγελου μεταβιβάζονται οι παρακάτω «καθ’ ύλην» αρμοδιότητες που αφορούν στην οργάνωση, τη διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των αντίστοιχων υπηρεσιακών μονάδων:

Α) του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, που αφορούν στους τομείς: Εσόδων, Περιουσίας, Ταμείου, Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

Β) του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορούν στους τομείς: Συγκοινωνιών, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Ενέργειας, Πολεοδομίας και Τεχνικών Έργων.

Γ) του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας που αφορά τον τομέα της άρδευσης στη Δημοτική Ενότητα Δομοκού.

Δ) η εποπτεία και ο έλεγχος της ΔΕΗ

Στον ίδιο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζεται, επίσης, η παρακάτω «κατά τόπο» αρμοδιότητα:

Η λειτουργία του ΚΕΠ (612)

3. Στον Αντιδήμαρχο κ. Τσαλαφούτα Αθανάσιο του Γεωργίου, μεταβιβάζονται οι παρακάτω «καθ’ ύλην» αρμοδιότητες που αφορούν στην οργάνωση, τη διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των αντίστοιχων υπηρεσιακών μονάδων:

Α) του Τμήματος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής που αφορούν στους Τομείς: Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Πρασίνου, αδέσποτα ζώα

Β) του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν στους τομείς: Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Λειτουργία Παιδικών Χαρών, Λειτουργία ΧΥΤΑ, Λειτουργία ΒΙΟΚΑ εντός του ΧΥΤΑ, λειτουργία ΒΙΟΚΑ Αστικών Λυμάτων, Λειτουργία Γραφείου Κίνησης.

Στον ίδιο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται, επίσης, οι παρακάτω «κατά τόπο» αρμοδιότητες:

Η ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Ληξιαρχείου ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ.

Η τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Δομοκού, σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου.

Η συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του υπάρχοντος εξοπλισμού στην Δημοτική Ενότητα.

Η εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων στην Δημοτική Ενότητα.

4. Στον Αντιδήμαρχο, κ. Καλημέρη Νικόλαο του Κωνσταντίνου, οι παρακάτω «καθ’ ύλην» αρμοδιότητες που αφορούν στην οργάνωση, τη διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των αντίστοιχων υπηρεσιακών μονάδων:

Α) του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που αφορούν στους τομείς: Απασχόλησης και Τουρισμού, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

Β) του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού, που αφορούν στους τομείς : Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, Παιδικών Σταθμών και λειτουργίας βιβλιοθηκών.

Γ) του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, που αφορούν στους τομείς: Κοινωνικής Πολιτικής (Βοήθεια στο Σπίτι – Κέντρο Κοινότητας), Ισότητας των Φύλων και Πολιτισμού.

Δ) των θεμάτων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Στον ίδιο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται, επίσης, οι παρακάτω «κατά τόπο» αρμοδιότητες:

Η ευθύνη της λειτουργίας των εγκατεστημένων στην ενότητα δημοτικών υπηρεσιών, ήτοι:

• Γραφείο Ληξιαρχείου ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ.

• Η τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδας.

• Γραφείο ΚΕΠ. 655 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ.

• Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

• Τον έλεγχο, εποπτεία και συντονισμό του Γραφείου Άρδευσης στην Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδος. Καθώς επίσης: Η ευθύνη τήρησης ωραρίου εργασίας του προσωπικού που εργάζεται στις παραπάνω δημοτικές υπηρεσίες.

•Η υπογραφή των διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις εγκατεστημένες στην ενότητα, δημοτικές υπηρεσίες.

•Η ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

•Η συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

•Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του υπάρχοντος εξοπλισμού της Ενότητας

•Η εποπτεία και ο έλεγχος για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της δημοτικής ενότητας.

Οι Αντιδήμαρχοι θα υπογράφουν όλα τα έγγραφα και τις εντολές που έχουν σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες με αυτές πράξεις.

Τέλος ορίζουμε ότι, αν ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές τους τις ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *