Την Τετάρτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς

Στις 18:00 την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Παλιό Δημαρχείο Λιβαδειάς με 12 θέματα στη ημερήσια διάταξη: Α/Θ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ορισμός Εκπροσώπου και του αναπληρωτή αυτού στις Γενικές Συνελεύσεις της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε ΟΤΑ .

Στις 18:00 την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Παλιό Δημαρχείο Λιβαδειάς με 12 θέματα στη ημερήσια διάταξη:

Α/Θ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ορισμός Εκπροσώπου και του αναπληρωτή αυτού στις Γενικές Συνελεύσεις της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε ΟΤΑ .

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Λεβαδέων και τους αναπληρωτές αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε Ο.Τ.Α.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης και Αποχέτευσης Λιβαδειάς ( Δ.Ε.Υ.Α.Λ )

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων ( Κ.Ε.ΔΗ.Λ )

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

Εγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή αυτού .

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

Παράταση διάρκειας της υπ’ αριθμ. 12251/23-05-2019 απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας για «Έγκριση Τύπου Απορριμματοφόρου Οχήματος, αρ. κυκλοφ. ΚΗΗ 1834 του Δήμου Λεβαδέων»

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΚΑΙ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ”

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής υπηρεσίας Παιδιάτρου στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς από την οικονομική φορέα ΓΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ .

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΑ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών Καθαριότητας Δημοτικών κτιρίων και Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων από τον οικονομικό φορέα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΕΡΚΥΝΑ»

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 51814/05.07.2098 (ΑΔΑ: 6ΨΗΓ465ΧΘ7-ΤΗΓ) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ένταξης πράξης του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙV με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 4270/1432/Α3/28.06.2019 (ΑΔΑ: 99ΔΕ465ΧΙ8-Θ7Ζ) Απόφασης ένταξης της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5037896 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 61885/04.09.2019 (ΑΔΑ: ΨΩ5Ξ465ΧΘ7-ΖΦΔ) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ένταξης πράξης του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017».

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Στις 18:00 την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Παλιό Δημαρχείο Λιβαδειάς με 12 θέματα στη ημερήσια διάταξη:

Α/Θ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ορισμός Εκπροσώπου και του αναπληρωτή αυτού στις Γενικές Συνελεύσεις της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε ΟΤΑ .

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Λεβαδέων και τους αναπληρωτές αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε Ο.Τ.Α.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης και Αποχέτευσης Λιβαδειάς ( Δ.Ε.Υ.Α.Λ )

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων ( Κ.Ε.ΔΗ.Λ )

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

Εγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή αυτού .

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

Παράταση διάρκειας της υπ’ αριθμ. 12251/23-05-2019 απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας για «Έγκριση Τύπου Απορριμματοφόρου Οχήματος, αρ. κυκλοφ. ΚΗΗ 1834 του Δήμου Λεβαδέων»

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΚΑΙ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ”

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής υπηρεσίας Παιδιάτρου στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς από την οικονομική φορέα ΓΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ .

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΑ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών Καθαριότητας Δημοτικών κτιρίων και Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων από τον οικονομικό φορέα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΕΡΚΥΝΑ»

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 51814/05.07.2098 (ΑΔΑ: 6ΨΗΓ465ΧΘ7-ΤΗΓ) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ένταξης πράξης του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙV με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 4270/1432/Α3/28.06.2019 (ΑΔΑ: 99ΔΕ465ΧΙ8-Θ7Ζ) Απόφασης ένταξης της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5037896 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 61885/04.09.2019 (ΑΔΑ: ΨΩ5Ξ465ΧΘ7-ΖΦΔ) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ένταξης πράξης του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017».

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *