177.644 € για την πολιτιστική και αγροτική κληρονομιά στη Βοιωτία απο το CLLD/LEADER

-Για την ανάδειξη της Πολιτιστικής και Αγροτικής Κληρονομιάς – Σήμανση Αξιοθέατων και Μνημείων εντάχθηκαν για στο Επιμελητήριο Βοιωτία με 134.464 € -Για την ενίσχυση δράσεων συλλόγου στην διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς εντάχθηκε ο Σύλλογος Μελέτης και Προβολής των προβλημάτων & Γενικού Εκπολιτισμού της Περιφέρειας

-Για την ανάδειξη της Πολιτιστικής και Αγροτικής Κληρονομιάς – Σήμανση Αξιοθέατων και Μνημείων εντάχθηκαν για στο Επιμελητήριο Βοιωτία με 134.464 €

-Για την ενίσχυση δράσεων συλλόγου στην διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς εντάχθηκε ο Σύλλογος Μελέτης και Προβολής των
προβλημάτων & Γενικού Εκπολιτισμού της Περιφέρειας Διστόμου με το ποσό των 19.968,90

-και για την Ενίσχυση δράσεων Συλλόγου εντάχθηκε ο Εξωραϊστικός &
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αντίκυρας με το ποσό των 23.211,97

 

 

Στις 25 Οκτωβρίου ο Περιφερειάρχης κ . Σπανός υπέγραψε την ένταξη απόφαση  που αφορά την Βοιωτία και χρηματοδοτείται  από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και εντάσσεται στο CLLD/LEADER .Αναφερόμαστε στην 1η πρόσκληση για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος της ΟΤΔ “Ελικώνας -Παρνασσός ΑΑΕ ΟΤΑ”

Το μεγαλύτερο βάρος αναλαμβάνει το Επιμελητήριο Βοιωτίας με το ποσό των 134.464,00 € με στόχο την  Ανάδειξη της Πολιτιστικής και Αγροτικής Κληρονομιάς – Σήμανση
Αξιοθέατων και Μνημείων

Αναλυτικότερα:

Αποφασίζεται  η ένταξη στην υποδράση 19.2.4.5. :

 

Στήριξη για μελέτες υπηρεσίες και επενδύσεις,που συνδέονται με τον πολιτισμό ,με τη διατήρηση ,αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών ,των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία,συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών,καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
(
συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της  υπαίθρου – μύλοι ,γεφύρια)

 του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων
υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα», του Μέτρου 19
«Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» του ΠΑΑ 2014-2020.
Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ)

Περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων
Οι δικαιούχοι οφείλουν να ολοκληρώσουν το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης,
εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, και σε
κάθε περίπτωση μέχρι την 30-06-2023

Α/ΑΚωδικός
ΟΠΣΑΑ
2014-2020
Τίτλος Πράξης/Υποέργου ΔικαιούχοςΣυνολικός
Προϋπολογισμός
(Συνολική
Δημόσια
Δαπάνη) (€)
Επιλέξιμη Δημόσια
Δαπάνη (€)
Μη
επιλέξιμες
λοιπές αξίες
(€)
1 0010915844Ανάδειξη της Πολιτιστικής και
Αγροτικής Κληρονομιάς – Σήμανση
Αξιοθέατων και Μνημείων
Επιμελητήριο
Βοιωτίας
134.464,00 134.464,00 0,00
2 0010966648Ενίσχυση δράσεων συλλόγου στην
διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς
Σύλλογος Μελέτης
και Προβολής των
προβλημάτων &
Γενικού
Εκπολιτισμού της Περιφέρειας
Διστόμου
19.968,90 19.968,90 0,00
3 0011014485 Ενίσχυση δράσεων ΣυλλόγουΕξωραϊστικός &
Εκπολιτιστικός
Σύλλογος Αντίκυρας
23.211,97 23.211,97 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 177.644,87 177.644,87

 

-Για την ανάδειξη της Πολιτιστικής και Αγροτικής Κληρονομιάς – Σήμανση Αξιοθέατων και Μνημείων εντάχθηκαν για στο Επιμελητήριο Βοιωτία με 134.464 €

-Για την ενίσχυση δράσεων συλλόγου στην διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς εντάχθηκε ο Σύλλογος Μελέτης και Προβολής των
προβλημάτων & Γενικού Εκπολιτισμού της Περιφέρειας Διστόμου με το ποσό των 19.968,90

-και για την Ενίσχυση δράσεων Συλλόγου εντάχθηκε ο Εξωραϊστικός &
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αντίκυρας με το ποσό των 23.211,97

 

 

Στις 25 Οκτωβρίου ο Περιφερειάρχης κ . Σπανός υπέγραψε την ένταξη απόφαση  που αφορά την Βοιωτία και χρηματοδοτείται  από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και εντάσσεται στο CLLD/LEADER .Αναφερόμαστε στην 1η πρόσκληση για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος της ΟΤΔ “Ελικώνας -Παρνασσός ΑΑΕ ΟΤΑ”

Το μεγαλύτερο βάρος αναλαμβάνει το Επιμελητήριο Βοιωτίας με το ποσό των 134.464,00 € με στόχο την  Ανάδειξη της Πολιτιστικής και Αγροτικής Κληρονομιάς – Σήμανση
Αξιοθέατων και Μνημείων

Αναλυτικότερα:

Αποφασίζεται  η ένταξη στην υποδράση 19.2.4.5. :

 

Στήριξη για μελέτες υπηρεσίες και επενδύσεις,που συνδέονται με τον πολιτισμό ,με τη διατήρηση ,αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών ,των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία,συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών,καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
(
συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της  υπαίθρου – μύλοι ,γεφύρια)

 του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων
υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα», του Μέτρου 19
«Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» του ΠΑΑ 2014-2020.
Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ)

Περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων
Οι δικαιούχοι οφείλουν να ολοκληρώσουν το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης,
εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, και σε
κάθε περίπτωση μέχρι την 30-06-2023

Α/ΑΚωδικός
ΟΠΣΑΑ
2014-2020
Τίτλος Πράξης/Υποέργου ΔικαιούχοςΣυνολικός
Προϋπολογισμός
(Συνολική
Δημόσια
Δαπάνη) (€)
Επιλέξιμη Δημόσια
Δαπάνη (€)
Μη
επιλέξιμες
λοιπές αξίες
(€)
1 0010915844Ανάδειξη της Πολιτιστικής και
Αγροτικής Κληρονομιάς – Σήμανση
Αξιοθέατων και Μνημείων
Επιμελητήριο
Βοιωτίας
134.464,00 134.464,00 0,00
2 0010966648Ενίσχυση δράσεων συλλόγου στην
διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς
Σύλλογος Μελέτης
και Προβολής των
προβλημάτων &
Γενικού
Εκπολιτισμού της Περιφέρειας
Διστόμου
19.968,90 19.968,90 0,00
3 0011014485 Ενίσχυση δράσεων ΣυλλόγουΕξωραϊστικός &
Εκπολιτιστικός
Σύλλογος Αντίκυρας
23.211,97 23.211,97 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 177.644,87 177.644,87

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *