Το έργο «Προστασία διαβρωμένων ακτών παραλίας Τολοφώνας» επιτέλους ξεκινά

Στην Άμφισσα, στις 21 του μηνός Οκτωβρίου του 2019, ημέρα Δευτέρα, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας στην Λαμία, υπεγράφη η εκτέλεση του έργου  «προστασία διαβρωμένων ακτών παραλίας Τολοφώνας», ποσού: 374.259,87€ (χωρίς Φ.Π.Α ) και 464.082,24 € (με Φ.Π.Α.)  

Στην Άμφισσα, στις 21 του μηνός Οκτωβρίου του 2019, ημέρα Δευτέρα,
στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας στην Λαμία, υπεγράφη η εκτέλεση του έργου  «προστασία διαβρωμένων ακτών παραλίας Τολοφώνας», ποσού: 374.259,87€ (χωρίς Φ.Π.Α ) και 464.082,24 € (με Φ.Π.Α.)

 

‘Ενα έργο που το ανέμεναν καιρό οι κάτοικοι της περιοχής ,είχε δημοπρατηθεί το Φεβρουάριο του 2018 αλλά δεν υλοποιήθηκε.

Η παραλία Τολοφώνας βρίσκεται στα δυτικά του όρμου Ερατεινής του δήμου Δωρίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. Η συγκεκριμένη παραλία χαρακτηρίζεται από ένα σχεδόν ευθύγραμμο τμήμα μήκους περίπου δύο χιλιομέτρων. Στα μεγάλα τμήματά της, κατά μήκος της παραλιακής οδού, η χερσαία παραλιακή ζώνη της ακτής έχει παρασυρθεί από τη θάλασσα ενώ όπου υφίσταται δεν υπερβαίνει τα 20μ., με συνέπεια λόγω των κυματικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή να έχει υποστεί διάβρωση και να κινδυνεύει με κατάρρευση μεγάλο τμήμα της Επαρχιακής Οδού Παραλίας Τολοφώνας-Ερατεινής. Η παρέμβαση ήταν επιβεβλημένη εδώ και χρόνια, όμως τώρα ήρθε η ώρα της υλοποίησης του έργου.

Ιστορικό του έργου

Με σκοπό την αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και την εκτέλεση παράκτιων έργων για την ανάσχεση των κυματισμών και της διάβρωσης της Επαρχιακής Οδού η Δ/νση Τεχνικών Έργων Ν. Φωκίδας, ανάθεσε την εκπόνηση τεχνικής μελέτης. Η μελέτη βασίσθηκε στα αποτελέσματα της προηγηθείσας Ακτομηχανικής Μελέτης (Απρίλιος 1998), η οποία προσδιόριζε ως βέλτιστη λύση του προβλήματος διάβρωσης κατά μήκος της ακτής Τολοφώνα την περιοδική αποκατάσταση των προβληματικών τμημάτων με την μέθοδο της τεχνικής αναπλήρωσης. Οι εγκρίσεις των περιβαλλοντικών όρων του έργου δόθηκαν το Δεκέμβριο του 2014 (ΑΔΑ:ΒΤΙ90-ΛΑΨ) και του εμπλεκομένου έργου τον Απρίλιο του 2015 (ΑΔΑ:ΩΟ08ΟΡ10-Ξ5Ν).

Το εντυπωσιακό είναι ότι μετά από τόσα χρόνια μελέτης και επιβεβλημένες από τις αρμόδιες υπηρεσίες των διαφόρων εμπλεκομένων υπουργείων, προσαρμόστηκε η μελέτη στην πλέον ήπια λύση αποκατάστασης του πληγέντος τμήματος της παραλίας – με την μέθοδο της τεχνικής αναπλήρωσης.

Ένταξη του έργου από τον Περιφερειάρχη
Στις 19 Απριλίου του 2016 ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης, κατά την περιοδεία του στη Δωρίδα, επισκέπτεται το κατεστραμμένο τμήμα της παραλίας, μετά από αίτημα του δημάρχου Δωρίδας Γ. Καπετζώνη, του εντεταλμένου δημοτικού σύμβουλου Γ. Μάμαλη και του αντιδημάρχου Χ. Φάκου. Έχοντας ιδίοις όμμασι εικόνα της καταστροφής και της επικινδυνότητας της κατάστασης εντάσσει στις 25 Απριλίου του 2016 (ΑΔΑ:65887ΛΗ-Π0Β) στην ΣΑΕΠ066 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το έργο «Προστασία Διαβρωμένων Ακτών Παραλίας Τολοφώνας», ύψους 800.000 ευρώ.
Ακολουθούν οι επίπονες αδειοδοτήσεις της παραχώρησης Αιγιαλού και Παραλίας και της Παραχώρηση Θαλάσσιου χώρου, με τις χρονοβόρες γνωμοδοτήσεις όλων των εμπλεκομένων υπουργείων, οι οποίες ολοκληρώνονται επιτυχώς, και μετά από συνεχή παρακολούθηση του περιφερειάρχη, με τις αντίστοιχες αποφάσεις (ΑΔΑ:ΩΕ8ΟΟΡ10-Κ9Ο) τον Σεπτέμβριο και (ΑΔΑ:7ΓΩΤΗ-2Μ0) τον Νοέμβριο του 2017.
Στις 6 Φεβρουαρίου του 2018, προκηρύσσετε από την Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Φωκίδας το έργο «Προστασία Διαβρωμένων Ακτών Παραλίας Τολοφώνας» και είναι διαθέσιμο στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).(Αλλά δεν υλοποιήθηκε)

Το τότε  έργο όπως είχε δηλώσει η περιφερειακή σύμβουλος Πέγκυ Αραβαντινού, η οποία παρακολουθούσε από κοντά τις εξελίξεις,

«τα προβλεπόμενα παράκτια έργα (της μελέτης) προκειμένου να ανακοπεί η διαβρωτική δράση της θάλασσας και να δημιουργηθεί ικανού πλάτους παραλιακή ζώνη για αναψυχή, περιλαμβάνουν:

α) την τεχνική αναπλήρωση τριών τμημάτων της ακτής με επιλεγμένα χαλικώδη προϊόντα προέλευσης χειμάρρων ή θαλάσσιων αποθέσεων (βότσαλα) ως ακολούθως:
1. Τμήμα Τ-01: Όπως περιγράφεται στο υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα, συνολικού μήκους 613μ και με κατάληψη έκτασης στην ζώνη αιγιαλού Ε=4.126,40μ2 και κατάληψη έκτασης στον θαλάσσιο πυθμένα Ε=5.666,44 μ2
2. Τμήμα Τ-02: Όπως περιγράφεται στο υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα, συνολικού μήκους 711μ και με κατάληψη έκτασης στην ζώνη αιγιαλού Ε=3.710,75μ2 και κατάληψη έκτασης στον θαλάσσιο πυθμένα Ε=12.145,55 μ2
3. Τμήμα Τ-03: Όπως περιγράφεται στο υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα, συνολικού μήκους 156μ και με κατάληψη έκτασης στην ζώνη αιγιαλού Ε=759,45 μ2 και κατάληψη έκτασης στον θαλάσσιο πυθμένα Ε=1.181,12 μ2
Το πρώτο τμήμα χωροθετείται ανατολικά της εκβολής του χειμάρρου, το δεύτερο στη περιοχή της στάσης του λεωφορείου και το τρίτο νότια της περιοχής του ξενοδοχείου Delphi Beach. Το υλικό των επιχώσεων θα είναι επιλεγμένο στρογγυλευμένο χαλικώδες υλικό (βότσαλα) απαλλαγμένο από γαιώδεις ή/και οργανικές προσμίξεις και αναγκαστικά προελεύσεως ποταμών, χειμάρρων ή θαλασσίων αποθέσεων, στη φυσική τους μορφή (και όχι προερχόμενο από θραύση).

β) Εργασίες αποκατάστασης των ζημιών επί της επαρχιακής Οδού Νο3 Ερατεινής-Τολοφώνας:
1) Αποκατάσταση των υπαρχόντων τοιχίων της παραλιακής οδού τα οποία έχουν ρηγματωθεί, αποκολληθεί, από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 XS1
2) Επιδιόρθωση/ανακατασκευή τμημάτων του πεζοδρομίου της παραλιακής οδού, τα οποία έχουν ήδη καταστραφεί, με οδηγίες της επίβλεψης (είτε με σκυρόδεμα C25/30 XS1, είτε με πλάκες πεζοδρομίου αντίστοιχες με τις υπάρχουσες)
3) Καθαρισμός οχετών της οδού, επεκτάσεις υπαρχόντων φρεατίων, κατασκευή νέων αποστραγγιστικών φρεατίων επί της οδού από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 XS1 και με χυτοσιδηρό κάλυμμα σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τον ανάδοχο μετά την εκπόνηση τοπογραφικής αποτύπωσης των κλίσεων της οδού
4) Τοπική αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος και αντικατάσταση υπαρχόντων φθαρμένων στηθαίων ασφαλείας τύπου ΜΣΟ-2/ΣΤΕ-4 σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη
5) Τοποθέτηση: α) πλαστικών οριοδεικτών οδού, β) πινακίδων επικίνδυνων θέσεων/ρυθμιστικών μεσαίου μεγέθους & πληροφοριακών και γ) πλαστικών ανακλαστήρων σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη
6) Διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή κατά μήκος των έργων αποκατάστασης της παραλίας Τολοφώνας
7) Εργασίες διαμόρφωση-ανανέωση κόμης/κοπή δέντρων επί του πεζοδρομίου

Το σημερινό έργο που υπογράφηκε στις 21 Οκτωβρίου είναι προϋπολογισμού  374.259,87,του μισού ποσού από το αρχικό.

Στα ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ  του Σαββάτου θα σας ενημερώσουμε για το ακριβές υλοποιήσιμο έργο και το χρονοδιάγραμμα  αποπεράτωσης του.

Στην Άμφισσα, στις 21 του μηνός Οκτωβρίου του 2019, ημέρα Δευτέρα,
στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας στην Λαμία, υπεγράφη η εκτέλεση του έργου  «προστασία διαβρωμένων ακτών παραλίας Τολοφώνας», ποσού: 374.259,87€ (χωρίς Φ.Π.Α ) και 464.082,24 € (με Φ.Π.Α.)

 

‘Ενα έργο που το ανέμεναν καιρό οι κάτοικοι της περιοχής ,είχε δημοπρατηθεί το Φεβρουάριο του 2018 αλλά δεν υλοποιήθηκε.

Η παραλία Τολοφώνας βρίσκεται στα δυτικά του όρμου Ερατεινής του δήμου Δωρίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. Η συγκεκριμένη παραλία χαρακτηρίζεται από ένα σχεδόν ευθύγραμμο τμήμα μήκους περίπου δύο χιλιομέτρων. Στα μεγάλα τμήματά της, κατά μήκος της παραλιακής οδού, η χερσαία παραλιακή ζώνη της ακτής έχει παρασυρθεί από τη θάλασσα ενώ όπου υφίσταται δεν υπερβαίνει τα 20μ., με συνέπεια λόγω των κυματικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή να έχει υποστεί διάβρωση και να κινδυνεύει με κατάρρευση μεγάλο τμήμα της Επαρχιακής Οδού Παραλίας Τολοφώνας-Ερατεινής. Η παρέμβαση ήταν επιβεβλημένη εδώ και χρόνια, όμως τώρα ήρθε η ώρα της υλοποίησης του έργου.

Ιστορικό του έργου

Με σκοπό την αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και την εκτέλεση παράκτιων έργων για την ανάσχεση των κυματισμών και της διάβρωσης της Επαρχιακής Οδού η Δ/νση Τεχνικών Έργων Ν. Φωκίδας, ανάθεσε την εκπόνηση τεχνικής μελέτης. Η μελέτη βασίσθηκε στα αποτελέσματα της προηγηθείσας Ακτομηχανικής Μελέτης (Απρίλιος 1998), η οποία προσδιόριζε ως βέλτιστη λύση του προβλήματος διάβρωσης κατά μήκος της ακτής Τολοφώνα την περιοδική αποκατάσταση των προβληματικών τμημάτων με την μέθοδο της τεχνικής αναπλήρωσης. Οι εγκρίσεις των περιβαλλοντικών όρων του έργου δόθηκαν το Δεκέμβριο του 2014 (ΑΔΑ:ΒΤΙ90-ΛΑΨ) και του εμπλεκομένου έργου τον Απρίλιο του 2015 (ΑΔΑ:ΩΟ08ΟΡ10-Ξ5Ν).

Το εντυπωσιακό είναι ότι μετά από τόσα χρόνια μελέτης και επιβεβλημένες από τις αρμόδιες υπηρεσίες των διαφόρων εμπλεκομένων υπουργείων, προσαρμόστηκε η μελέτη στην πλέον ήπια λύση αποκατάστασης του πληγέντος τμήματος της παραλίας – με την μέθοδο της τεχνικής αναπλήρωσης.

Ένταξη του έργου από τον Περιφερειάρχη
Στις 19 Απριλίου του 2016 ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης, κατά την περιοδεία του στη Δωρίδα, επισκέπτεται το κατεστραμμένο τμήμα της παραλίας, μετά από αίτημα του δημάρχου Δωρίδας Γ. Καπετζώνη, του εντεταλμένου δημοτικού σύμβουλου Γ. Μάμαλη και του αντιδημάρχου Χ. Φάκου. Έχοντας ιδίοις όμμασι εικόνα της καταστροφής και της επικινδυνότητας της κατάστασης εντάσσει στις 25 Απριλίου του 2016 (ΑΔΑ:65887ΛΗ-Π0Β) στην ΣΑΕΠ066 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το έργο «Προστασία Διαβρωμένων Ακτών Παραλίας Τολοφώνας», ύψους 800.000 ευρώ.
Ακολουθούν οι επίπονες αδειοδοτήσεις της παραχώρησης Αιγιαλού και Παραλίας και της Παραχώρηση Θαλάσσιου χώρου, με τις χρονοβόρες γνωμοδοτήσεις όλων των εμπλεκομένων υπουργείων, οι οποίες ολοκληρώνονται επιτυχώς, και μετά από συνεχή παρακολούθηση του περιφερειάρχη, με τις αντίστοιχες αποφάσεις (ΑΔΑ:ΩΕ8ΟΟΡ10-Κ9Ο) τον Σεπτέμβριο και (ΑΔΑ:7ΓΩΤΗ-2Μ0) τον Νοέμβριο του 2017.
Στις 6 Φεβρουαρίου του 2018, προκηρύσσετε από την Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Φωκίδας το έργο «Προστασία Διαβρωμένων Ακτών Παραλίας Τολοφώνας» και είναι διαθέσιμο στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).(Αλλά δεν υλοποιήθηκε)

Το τότε  έργο όπως είχε δηλώσει η περιφερειακή σύμβουλος Πέγκυ Αραβαντινού, η οποία παρακολουθούσε από κοντά τις εξελίξεις,

«τα προβλεπόμενα παράκτια έργα (της μελέτης) προκειμένου να ανακοπεί η διαβρωτική δράση της θάλασσας και να δημιουργηθεί ικανού πλάτους παραλιακή ζώνη για αναψυχή, περιλαμβάνουν:

α) την τεχνική αναπλήρωση τριών τμημάτων της ακτής με επιλεγμένα χαλικώδη προϊόντα προέλευσης χειμάρρων ή θαλάσσιων αποθέσεων (βότσαλα) ως ακολούθως:
1. Τμήμα Τ-01: Όπως περιγράφεται στο υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα, συνολικού μήκους 613μ και με κατάληψη έκτασης στην ζώνη αιγιαλού Ε=4.126,40μ2 και κατάληψη έκτασης στον θαλάσσιο πυθμένα Ε=5.666,44 μ2
2. Τμήμα Τ-02: Όπως περιγράφεται στο υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα, συνολικού μήκους 711μ και με κατάληψη έκτασης στην ζώνη αιγιαλού Ε=3.710,75μ2 και κατάληψη έκτασης στον θαλάσσιο πυθμένα Ε=12.145,55 μ2
3. Τμήμα Τ-03: Όπως περιγράφεται στο υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα, συνολικού μήκους 156μ και με κατάληψη έκτασης στην ζώνη αιγιαλού Ε=759,45 μ2 και κατάληψη έκτασης στον θαλάσσιο πυθμένα Ε=1.181,12 μ2
Το πρώτο τμήμα χωροθετείται ανατολικά της εκβολής του χειμάρρου, το δεύτερο στη περιοχή της στάσης του λεωφορείου και το τρίτο νότια της περιοχής του ξενοδοχείου Delphi Beach. Το υλικό των επιχώσεων θα είναι επιλεγμένο στρογγυλευμένο χαλικώδες υλικό (βότσαλα) απαλλαγμένο από γαιώδεις ή/και οργανικές προσμίξεις και αναγκαστικά προελεύσεως ποταμών, χειμάρρων ή θαλασσίων αποθέσεων, στη φυσική τους μορφή (και όχι προερχόμενο από θραύση).

β) Εργασίες αποκατάστασης των ζημιών επί της επαρχιακής Οδού Νο3 Ερατεινής-Τολοφώνας:
1) Αποκατάσταση των υπαρχόντων τοιχίων της παραλιακής οδού τα οποία έχουν ρηγματωθεί, αποκολληθεί, από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 XS1
2) Επιδιόρθωση/ανακατασκευή τμημάτων του πεζοδρομίου της παραλιακής οδού, τα οποία έχουν ήδη καταστραφεί, με οδηγίες της επίβλεψης (είτε με σκυρόδεμα C25/30 XS1, είτε με πλάκες πεζοδρομίου αντίστοιχες με τις υπάρχουσες)
3) Καθαρισμός οχετών της οδού, επεκτάσεις υπαρχόντων φρεατίων, κατασκευή νέων αποστραγγιστικών φρεατίων επί της οδού από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 XS1 και με χυτοσιδηρό κάλυμμα σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τον ανάδοχο μετά την εκπόνηση τοπογραφικής αποτύπωσης των κλίσεων της οδού
4) Τοπική αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος και αντικατάσταση υπαρχόντων φθαρμένων στηθαίων ασφαλείας τύπου ΜΣΟ-2/ΣΤΕ-4 σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη
5) Τοποθέτηση: α) πλαστικών οριοδεικτών οδού, β) πινακίδων επικίνδυνων θέσεων/ρυθμιστικών μεσαίου μεγέθους & πληροφοριακών και γ) πλαστικών ανακλαστήρων σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη
6) Διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή κατά μήκος των έργων αποκατάστασης της παραλίας Τολοφώνας
7) Εργασίες διαμόρφωση-ανανέωση κόμης/κοπή δέντρων επί του πεζοδρομίου

Το σημερινό έργο που υπογράφηκε στις 21 Οκτωβρίου είναι προϋπολογισμού  374.259,87,του μισού ποσού από το αρχικό.

Στα ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ  του Σαββάτου θα σας ενημερώσουμε για το ακριβές υλοποιήσιμο έργο και το χρονοδιάγραμμα  αποπεράτωσης του.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δημοφιλή