Πρόσληψη εθελοντή σχολικού τροχονόμου στη Χαιρώνεια

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων προκηρύσσει την πλήρωση μιας θέσης εθελοντή/εθελόντριας σχολικού τροχονόμου για το Δημοτικό Σχολείο Χαιρώνειας σύμφωνα με τα παρακάτω: 1. Η πρόσληψη θα είναι από την ημέρα έναρξης του νέου σχολικού

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων
προκηρύσσει την πλήρωση μιας θέσης εθελοντή/εθελόντριας σχολικού τροχονόμου για το
Δημοτικό Σχολείο Χαιρώνειας σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Η πρόσληψη θα είναι από την ημέρα έναρξης του νέου σχολικού έτους μέχρι τις 15 ΙΟΥΝΙΟΥ
2020.
2. Στη θέση αυτή δύναται να απασχοληθεί κάθε άτομο, άνω των 18 ετών, αρκεί να μπορεί να
ανταποκριθεί στο ωράριο και στις υποχρεώσεις του.
3. Οι ώρες απασχόλησης είναι: Από 7.45 μέχρι 8.25 το πρωί Από 13.10 μέχρι 14.00 το μεσημέρι
Οι ώρες απασχόλησης θα είναι η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών στο σχολείο,
σύμφωνα
με το ωράριο λειτουργίας του σχολείου και μπορεί να αλλάξουν με υπόδειξη του διευθυντή του
σχολείου.
4. Στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση από τη σχολική
επιτροπή
5. Ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
6. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή
πινακίδα “STOP” και φορά γιλέκο, χρώματος ανοιχτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια όψη του
αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος
η φράση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ». Το γιλέκο και η πινακίδα χορηγούνται από το σχολείο.
7. Το άτομο που θα επιλεγεί, και θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα από
την Τροχαία.
Ο χρόνος εκπαίδευσης θεωρείται χρόνος εργασίας.
Για τους ενδιαφερόμενους ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:
1. Να είναι ηλικίας 18-65 ετών
2. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λιβαδειάς
3. Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα αδίκημα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο της Δν/τριας του Δημοτικού
Σχολείου Χαιρώνειας μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06-12-2019.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση
2. Φωτοτυπία ταυτότητας
3. Βεβαίωση από το δήμο μόνιμης κατοικίας
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Βεβαίωση πολυτεκνίας (για όσους υποψήφιους είναι πολύτεκνοι)
6. Εκκαθαριστικό 2018
7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι
φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα αδίκημα και β) η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των
καθηκόντων τους.
Η αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή,
οποία αποτελείται: α) Από τη διευθύντρια του σχολείου β) την πρόεδρο
της σχολικής επιτροπής γ) Τον Αντιπρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής,
θα επικυρωθεί με απόφαση της σχολικής επιτροπής και με
κριτήρια όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. Φ.11.1./564/Γ1/598/25-6-1999 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ.
Στην επιλογή του σχολικού τροχονόμου θα ληφθούν υπόψη:
Α) τα κριτήρια της Φ.11.1/564/Γ1/598/25-6-1999 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ
Β) Εντοπιότητα
Γ) Προϋπηρεσία σε σχολείο
Δ) Πολύτεκνοι/τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες
Ε) Εκκαθαριστικό 2018
Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λιβαδειάς, στον πίνακα
ανακοινώσεων του
Δήμου και στο Δημοτικό Σχολειό Χαιρώνειας καθώς και στιο κοινοτικό κατάστημα
Χαιρώνειας).
Τηλέφωνα επικοινωνίας:2261095400
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΚΑΡΑΒΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων
προκηρύσσει την πλήρωση μιας θέσης εθελοντή/εθελόντριας σχολικού τροχονόμου για το
Δημοτικό Σχολείο Χαιρώνειας σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Η πρόσληψη θα είναι από την ημέρα έναρξης του νέου σχολικού έτους μέχρι τις 15 ΙΟΥΝΙΟΥ
2020.
2. Στη θέση αυτή δύναται να απασχοληθεί κάθε άτομο, άνω των 18 ετών, αρκεί να μπορεί να
ανταποκριθεί στο ωράριο και στις υποχρεώσεις του.
3. Οι ώρες απασχόλησης είναι: Από 7.45 μέχρι 8.25 το πρωί Από 13.10 μέχρι 14.00 το μεσημέρι
Οι ώρες απασχόλησης θα είναι η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών στο σχολείο,
σύμφωνα
με το ωράριο λειτουργίας του σχολείου και μπορεί να αλλάξουν με υπόδειξη του διευθυντή του
σχολείου.
4. Στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση από τη σχολική
επιτροπή
5. Ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
6. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή
πινακίδα “STOP” και φορά γιλέκο, χρώματος ανοιχτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια όψη του
αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος
η φράση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ». Το γιλέκο και η πινακίδα χορηγούνται από το σχολείο.
7. Το άτομο που θα επιλεγεί, και θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα από
την Τροχαία.
Ο χρόνος εκπαίδευσης θεωρείται χρόνος εργασίας.
Για τους ενδιαφερόμενους ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:
1. Να είναι ηλικίας 18-65 ετών
2. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λιβαδειάς
3. Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα αδίκημα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο της Δν/τριας του Δημοτικού
Σχολείου Χαιρώνειας μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06-12-2019.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση
2. Φωτοτυπία ταυτότητας
3. Βεβαίωση από το δήμο μόνιμης κατοικίας
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Βεβαίωση πολυτεκνίας (για όσους υποψήφιους είναι πολύτεκνοι)
6. Εκκαθαριστικό 2018
7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι
φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα αδίκημα και β) η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των
καθηκόντων τους.
Η αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή,
οποία αποτελείται: α) Από τη διευθύντρια του σχολείου β) την πρόεδρο
της σχολικής επιτροπής γ) Τον Αντιπρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής,
θα επικυρωθεί με απόφαση της σχολικής επιτροπής και με
κριτήρια όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. Φ.11.1./564/Γ1/598/25-6-1999 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ.
Στην επιλογή του σχολικού τροχονόμου θα ληφθούν υπόψη:
Α) τα κριτήρια της Φ.11.1/564/Γ1/598/25-6-1999 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ
Β) Εντοπιότητα
Γ) Προϋπηρεσία σε σχολείο
Δ) Πολύτεκνοι/τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες
Ε) Εκκαθαριστικό 2018
Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λιβαδειάς, στον πίνακα
ανακοινώσεων του
Δήμου και στο Δημοτικό Σχολειό Χαιρώνειας καθώς και στιο κοινοτικό κατάστημα
Χαιρώνειας).
Τηλέφωνα επικοινωνίας:2261095400
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΚΑΡΑΒΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ