Εγκρίθηκε ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου Αγράφων

Τον «Κανονισμό λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης Δήμου Αγράφων» ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων, με την υπ’ αριθμό 4-17/31/03/2020 απόφασή του. Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης της περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου Αγράφων. Με τις

Τον «Κανονισμό λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης Δήμου Αγράφων» ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων, με την υπ’ αριθμό 4-17/31/03/2020 απόφασή του.

Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης της περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου Αγράφων. Με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης Δήμου Αγράφων.

Με απόφαση του Δημάρχου τάσσεται προθεσμία δήλωσης παράνομων παροχών έως 30 Ιουνίου για τις Δημοτικές Ενότητες Φραγκίστας-Ασπροποτάμου- Απεραντίων και για τις Δημοτικές Ενότητες Βινίανης και Άγραφων έως 30 Ιουλίου. Επίσης έως την άνω προθεσμία οι υδρολήπτες- καταναλωτές έχουν την υποχρέωση τοποθέτησης η αντικατάστασής του υδρομετρητή με δικά τους έξοδα. Ο Δήμος Αγράφων θα προβεί στην καταμέτρηση των ενδείξεων των παροχών, σε διακοπή οποιασδήποτε αδήλωτης παροχής (ανεξαρτήτως τι αφορά π.χ. οικία ,επιχείρηση, οικόπεδο, δημόσιο φορέα) και καταλογισμό προστίμων. Για την τήρηση του κανονισμού και τον εντοπισμό των παραβάσεων, ορίζονται ως ελεγκτές ο αρμόδιος που εκτελεί τη μέτρηση (δημοτικός υπάλληλος είτε εταιρεία που τις έχει ανατεθεί η εν λόγω εργασία), οι Πρόεδροι και οι Σύμβουλοι των Τοπικών Κοινοτήτων, ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας και οποιοσδήποτε του ανατεθεί η εργασία από τον Δήμο Αγράφων για τον παραπάνω σκοπό.

Ειδικότερα:

 1. Ο Δήμος Αγράφων έχει στην κυριότητά του τα δίκτυα ύδρευσης και είναι αρμόδιος για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία.
 2. Για τη μέτρηση της κατανάλωσης του νερού, ο υδρολήπτης-καταναλωτής έχει την υποχρέωση τοποθέτησης του υδρομετρητή με δικά του έξοδα και συντήρησης του. Παροχή χωρίς υδρομετρητή αποτελεί κλοπή νερού, τιμωρείται δε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και επιβάλλεται πρόστιμο 200,00€, χρέωση της μέσης κατανάλωσης νερού της Τοπικής Κοινότητας για το έτος και διακοπή της παροχής μέχρι την εγκατάσταση του υδρομετρητή.
 3. Οι υδρομετρητές τοποθετούνται σε κιβώτιο προστασίας μέσα σε ειδικά φρεάτια που κατασκευάζονται συνήθως πάνω στο πεζοδρόμιο, τα οποία ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί σε καλή κατάσταση και ευθύνεται για τυχόν αλλοίωση ή φθορά σε αυτά καθώς και στους υδρομετρητές ή στους σωλήνες παροχής από αμέλεια ή υπαιτιότητά του ιδίου ή του προστηθέντος από αυτόν τρίτου.
 4. Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις υφισταμένων παλαιών οικοδομών, όπου για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η κατασκευή των επιμέρους παροχών, μπορεί με απόφαση του Δήμου Αγράφων να επιτραπεί η υδροδότηση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του ιδίου ακινήτου, ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με κοινό υδρομετρητή. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης ή χρήστης κάθε οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας και σε κάθε ιδιοκτησία θα χρεώνεται η πάγια κατανάλωση νερού. Η κατανάλωση του νερού που θα καταγράφεται στον κοινό υδρομετρητή θα κατανέμεται μεταξύ των καταναλωτών με δική τους ευθύνη. Για την κοινή κατανάλωση οι καταναλωτές θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας απέναντι στον Δήμο Αγράφων.
 5. Παρεμβάσεις στο μετρητή από τον υδρολήπτη ή άτομα ενεργούντα για λογαριασμό του, θεωρούνται ως πρόθεση κλοπής νερού και επιβάλλεται στον υδρολήπτη πρόστιμο. Ο πελάτης οφείλει να ειδοποιεί το Δήμο Αγράφων σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει ανωμαλίες στη λειτουργία του μετρητή, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την αξία της κατανάλωσης που καταγράφηκε. Σε περίπτωση που σταματήσει να λειτουργεί ο μετρητής, η κατανάλωση του νερού θα υπολογιστεί για ολόκληρη τη περίοδο αδρανείας του. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται ο μέσος όρος της κατανάλωσης που σημειώθηκε κατά το διάστημα λειτουργίας του, σε σύγκριση με την κατανάλωση της αντίστοιχης περίοδο του προηγούμενου έτους.
 6. Το προσωπικό του Δήμου είτε η εταιρία που θα της ανατεθεί η καταμέτρηση είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο των ενδείξεων των υδρομετρητών, την αστυνόμευση των δικτύων ή την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις παροχετεύσεις. Επίσης, δικαιούται ανεμπόδιστα να εισέρχεται στο υδρευόμενο ακίνητο με την παρουσία του υδρολήπτη. Στην περίπτωση προγραμματισμένης καταμέτρησης ποσοτήτων ύδατος δεν απαιτείται παρουσία του υδρολήπτη.
 7. Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό για την εκτέλεση του ανατιθέμενου σε αυτό έργου. Σε περίπτωση δε άρνησής του, διακόπτεται αμέσως η παροχή με εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητάς
 8. Την επιμέλεια του χώρου όπου έχει τοποθετηθεί το φρεάτιο του μετρητή έχει ο ιδιοκτήτης και οφείλει να το διατηρεί πάντα καθαρό και προσβάσιμο, ώστε να είναι ευχερής η λήψη της ένδειξης και η συντήρηση του μετρητή από τα συνεργεία του Δήμου Αγράφων
 9. Απαγορεύεται η υδροδότηση από το δίκτυο ύδρευσης οικοπέδων ή αγροτεμαχίων εντός ή εκτός ορίων οικισμών για άρδευση καλλιεργειών εκτός εάν κρίνει εγγράφως το Τοπικό Συμβούλιο ή ο Τοπικός Πρόεδρος με βάση την επάρκεια του ύδατος της Τοπικής Κοινότητας. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι απολύτως απαραίτητη η τοποθέτηση υδρομετρητή. Σε κάθε περίπτωση μη επάρκειας ύδατος, ο Δήμος Αγράφων θα διακόπτει τις εν λόγω παροχές παρότι έχουν πάρει έγκριση, χωρίς ειδοποίηση των υδροληπτών και χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς αυτούς. Η Τοπική Κοινότητα δύναται ανά έτος να αποφασίζει για τη χρησιμοποίηση των παροχών αυτών ή όχι.
 10. Οι αγωγοί διανομής του δικτύου ύδρευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης των δαπανών προμήθειας και τοποθέτησης. Οι υδρολήπτες έχουν μόνο δικαίωμα χρήσης. Σε περίπτωση μεταβίβασης των ιδιοκτησιών που υδροδοτούνται με τον τρόπο αυτό, οι νέοι ιδιοκτήτες υπεισέρχονται και αποκτούν αυτομάτως τα δικαιώματα των παλαιών ιδιοκτητών.
 11. Σε περίπτωση που ο κύριος του ακινήτου αποβιώσει, όποιος εν συνεχεία εκμεταλλεύεται τη χρήση του ακινήτου και ασκεί το δικαίωμα της νομής και κατοχής, υποχρεούται να εξοφλήσει τις οφειλές του αποθανόντος ιδιοκτήτη μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και να υποβάλλει γραπτή αίτηση στο Δήμο με όλα τα στοιχεία του ακινήτου και τα στοιχεία του ιδίου, προκειμένου η παροχή ύδρευσης να μεταβιβαστεί στο όνομά του
 12. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, ο νέος ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου υποχρεούται να δηλώσει στον Δήμο Άγραφων την αλλαγή της ιδιοκτησίας, προσκομίζοντας το σχετικό συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση. Ο νέος ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερωθεί πριν την ολοκλήρωση της αγοράς ακινήτου για τα πιθανά χρέη που έχει αυτό σε λογαριασμούς ύδρευσης και να παραλάβει το ακίνητο, αφού εξοφληθούν οι οφειλές αυτές. Σε περίπτωση παραλαβής του ακινήτου χωρίς προηγούμενη εκκαθάριση χρεών ύδρευσης ή αποχέτευσης, ο νέος ιδιοκτήτης ευθύνεται και για τα προ της μεταβίβασης χρέη και ο Δήμος Αγράφων μπορεί να διεκδικήσει από αυτόν με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο την καταβολή των χρεών
 13. Ο Δήμος Αγράφων δικαιούται να αρνηθεί την ύδρευση ακινήτου όταν υπάρχουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί από την υδροδότησή του, μέχρις ότου να εξοφληθούν μαζί με τις τυχόν προσαυξήσεις τους έστω και εάν ο υδρευόμενος στο ακίνητο αυτό ήταν άλλο πρόσωπο, διαφορετικό από τον αιτούντα.
 14. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, καθίσταται συνυπεύθυνος απέναντι στον Δήμο Αγράφων και συνοφειλέτης εις ολόκληρον με τον καταναλωτή που χρησιμοποιεί το ακίνητό του με οποιοδήποτε τρόπο, για τις κάθε είδους οφειλές που έχουν σχέση με την υδροδότηση αυτού και ως εκ τούτου οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε κατά την απόδοση του ακινήτου του να μην εγκαταλείπονται χρέη προς τον Δήμο. Ο Δήμος Αγράφων έχει το δικαίωμα να εισπράττει τις ανωτέρω οφειλές από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και η δυνατότητα της να μεταφέρει την απαίτησή της στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού της νέας διεύθυνσης του καταναλωτή, δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από τις σχετικές υποχρεώσεις του, ούτε του παρέχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή με τον ισχυρισμό ότι η δική του υποχρέωση έπεται αυτής του καταναλωτή. Το δικαίωμα επιλογής ανήκει αποκλειστικά στον Δήμο Αγράφων.
 15. Εκείνοι που προξενούν με οποιοδήποτε τρόπο βλάβη στις εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του Δήμου Αγράφων ασχέτως της ιδιότητας τους (εργολάβοι, ιδιώτες, ΔΕΚΟ, Δημόσιο, εκκλησιαστικοί φορείς) είναι υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν και να αποζημιώσουν τον Δήμο Αγράφων. Η επισκευή της φθοράς γίνεται αποκλειστικά από τους υπαιτίους χωρίς να παρασχεθεί από τον Δήμο οποιοδήποτε υλικό η άλλου είδους βοήθεια και με ευθύνη- επίβλεψη του Πρόεδρου της Τοπικής Κοινότητας.
 16. Απαγορεύεται εάν εντός του ίδιου ακινήτου υπάρχουν διαφορετικές χρήσεις και ύπαρξη μιας παροχής. Αφορά περιπτώσεις όπως οικία και επιχείρηση, δυο οικίες με μια παροχή, κύρια κατοικία και εκμισθωμένο τμήμα της, πολλά εκμισθωμένα τμήματα με μια παροχή. στην περιπτώσεις παραπάνω επιβάλλεται στα επιμέρους τμήματα το πάγιο τέλος. Για την κοινή κατανάλωση οι καταναλωτές θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας απέναντι στον Δήμο Αγράφων.
 17. Η σύνδεση παροχής που δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί, με ενωτικό σωλήνα από τον υδρολήπτη ή με υδρόμετρο, χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί κλοπή νερού, τιμωρείται δε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και επιβάλλεται πρόστιμο 200,00€, χρέωση της μέσης κατανάλωσης νερού της Τοπικής Κοινότητας για το έτος και διακοπή της παροχής μέχρι την εγκατάσταση του υδρομετρητή.
 18. Η σύνδεση του ακινήτου με τον αγωγό πριν από τον υδρομετρητή επιβάλλεται πρόστιμο 200,00 €. χρέωση της μέσης κατανάλωσης νερού της Τοπικής Κοινότητας για το έτος και διακοπή της παροχής μέχρι την εγκατάσταση του υδρομετρητή.

19. Υδροδότηση από το δίκτυο ύδρευσης οικοπέδων ή αγροτεμαχίων εντός ή εκτός ορίων οικισμών για άρδευση καλλιεργειών χωρίς γραπτή έγκριση Προέδρου Τοπικής Κοινότητας. Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο 200,00 €.

Τον «Κανονισμό λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης Δήμου Αγράφων» ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων, με την υπ’ αριθμό 4-17/31/03/2020 απόφασή του.

Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης της περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου Αγράφων. Με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης Δήμου Αγράφων.

Με απόφαση του Δημάρχου τάσσεται προθεσμία δήλωσης παράνομων παροχών έως 30 Ιουνίου για τις Δημοτικές Ενότητες Φραγκίστας-Ασπροποτάμου- Απεραντίων και για τις Δημοτικές Ενότητες Βινίανης και Άγραφων έως 30 Ιουλίου. Επίσης έως την άνω προθεσμία οι υδρολήπτες- καταναλωτές έχουν την υποχρέωση τοποθέτησης η αντικατάστασής του υδρομετρητή με δικά τους έξοδα. Ο Δήμος Αγράφων θα προβεί στην καταμέτρηση των ενδείξεων των παροχών, σε διακοπή οποιασδήποτε αδήλωτης παροχής (ανεξαρτήτως τι αφορά π.χ. οικία ,επιχείρηση, οικόπεδο, δημόσιο φορέα) και καταλογισμό προστίμων. Για την τήρηση του κανονισμού και τον εντοπισμό των παραβάσεων, ορίζονται ως ελεγκτές ο αρμόδιος που εκτελεί τη μέτρηση (δημοτικός υπάλληλος είτε εταιρεία που τις έχει ανατεθεί η εν λόγω εργασία), οι Πρόεδροι και οι Σύμβουλοι των Τοπικών Κοινοτήτων, ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας και οποιοσδήποτε του ανατεθεί η εργασία από τον Δήμο Αγράφων για τον παραπάνω σκοπό.

Ειδικότερα:

 1. Ο Δήμος Αγράφων έχει στην κυριότητά του τα δίκτυα ύδρευσης και είναι αρμόδιος για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία.
 2. Για τη μέτρηση της κατανάλωσης του νερού, ο υδρολήπτης-καταναλωτής έχει την υποχρέωση τοποθέτησης του υδρομετρητή με δικά του έξοδα και συντήρησης του. Παροχή χωρίς υδρομετρητή αποτελεί κλοπή νερού, τιμωρείται δε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και επιβάλλεται πρόστιμο 200,00€, χρέωση της μέσης κατανάλωσης νερού της Τοπικής Κοινότητας για το έτος και διακοπή της παροχής μέχρι την εγκατάσταση του υδρομετρητή.
 3. Οι υδρομετρητές τοποθετούνται σε κιβώτιο προστασίας μέσα σε ειδικά φρεάτια που κατασκευάζονται συνήθως πάνω στο πεζοδρόμιο, τα οποία ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί σε καλή κατάσταση και ευθύνεται για τυχόν αλλοίωση ή φθορά σε αυτά καθώς και στους υδρομετρητές ή στους σωλήνες παροχής από αμέλεια ή υπαιτιότητά του ιδίου ή του προστηθέντος από αυτόν τρίτου.
 4. Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις υφισταμένων παλαιών οικοδομών, όπου για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η κατασκευή των επιμέρους παροχών, μπορεί με απόφαση του Δήμου Αγράφων να επιτραπεί η υδροδότηση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του ιδίου ακινήτου, ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με κοινό υδρομετρητή. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης ή χρήστης κάθε οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας και σε κάθε ιδιοκτησία θα χρεώνεται η πάγια κατανάλωση νερού. Η κατανάλωση του νερού που θα καταγράφεται στον κοινό υδρομετρητή θα κατανέμεται μεταξύ των καταναλωτών με δική τους ευθύνη. Για την κοινή κατανάλωση οι καταναλωτές θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας απέναντι στον Δήμο Αγράφων.
 5. Παρεμβάσεις στο μετρητή από τον υδρολήπτη ή άτομα ενεργούντα για λογαριασμό του, θεωρούνται ως πρόθεση κλοπής νερού και επιβάλλεται στον υδρολήπτη πρόστιμο. Ο πελάτης οφείλει να ειδοποιεί το Δήμο Αγράφων σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει ανωμαλίες στη λειτουργία του μετρητή, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την αξία της κατανάλωσης που καταγράφηκε. Σε περίπτωση που σταματήσει να λειτουργεί ο μετρητής, η κατανάλωση του νερού θα υπολογιστεί για ολόκληρη τη περίοδο αδρανείας του. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται ο μέσος όρος της κατανάλωσης που σημειώθηκε κατά το διάστημα λειτουργίας του, σε σύγκριση με την κατανάλωση της αντίστοιχης περίοδο του προηγούμενου έτους.
 6. Το προσωπικό του Δήμου είτε η εταιρία που θα της ανατεθεί η καταμέτρηση είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο των ενδείξεων των υδρομετρητών, την αστυνόμευση των δικτύων ή την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις παροχετεύσεις. Επίσης, δικαιούται ανεμπόδιστα να εισέρχεται στο υδρευόμενο ακίνητο με την παρουσία του υδρολήπτη. Στην περίπτωση προγραμματισμένης καταμέτρησης ποσοτήτων ύδατος δεν απαιτείται παρουσία του υδρολήπτη.
 7. Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό για την εκτέλεση του ανατιθέμενου σε αυτό έργου. Σε περίπτωση δε άρνησής του, διακόπτεται αμέσως η παροχή με εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητάς
 8. Την επιμέλεια του χώρου όπου έχει τοποθετηθεί το φρεάτιο του μετρητή έχει ο ιδιοκτήτης και οφείλει να το διατηρεί πάντα καθαρό και προσβάσιμο, ώστε να είναι ευχερής η λήψη της ένδειξης και η συντήρηση του μετρητή από τα συνεργεία του Δήμου Αγράφων
 9. Απαγορεύεται η υδροδότηση από το δίκτυο ύδρευσης οικοπέδων ή αγροτεμαχίων εντός ή εκτός ορίων οικισμών για άρδευση καλλιεργειών εκτός εάν κρίνει εγγράφως το Τοπικό Συμβούλιο ή ο Τοπικός Πρόεδρος με βάση την επάρκεια του ύδατος της Τοπικής Κοινότητας. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι απολύτως απαραίτητη η τοποθέτηση υδρομετρητή. Σε κάθε περίπτωση μη επάρκειας ύδατος, ο Δήμος Αγράφων θα διακόπτει τις εν λόγω παροχές παρότι έχουν πάρει έγκριση, χωρίς ειδοποίηση των υδροληπτών και χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς αυτούς. Η Τοπική Κοινότητα δύναται ανά έτος να αποφασίζει για τη χρησιμοποίηση των παροχών αυτών ή όχι.
 10. Οι αγωγοί διανομής του δικτύου ύδρευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης των δαπανών προμήθειας και τοποθέτησης. Οι υδρολήπτες έχουν μόνο δικαίωμα χρήσης. Σε περίπτωση μεταβίβασης των ιδιοκτησιών που υδροδοτούνται με τον τρόπο αυτό, οι νέοι ιδιοκτήτες υπεισέρχονται και αποκτούν αυτομάτως τα δικαιώματα των παλαιών ιδιοκτητών.
 11. Σε περίπτωση που ο κύριος του ακινήτου αποβιώσει, όποιος εν συνεχεία εκμεταλλεύεται τη χρήση του ακινήτου και ασκεί το δικαίωμα της νομής και κατοχής, υποχρεούται να εξοφλήσει τις οφειλές του αποθανόντος ιδιοκτήτη μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και να υποβάλλει γραπτή αίτηση στο Δήμο με όλα τα στοιχεία του ακινήτου και τα στοιχεία του ιδίου, προκειμένου η παροχή ύδρευσης να μεταβιβαστεί στο όνομά του
 12. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, ο νέος ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου υποχρεούται να δηλώσει στον Δήμο Άγραφων την αλλαγή της ιδιοκτησίας, προσκομίζοντας το σχετικό συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση. Ο νέος ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερωθεί πριν την ολοκλήρωση της αγοράς ακινήτου για τα πιθανά χρέη που έχει αυτό σε λογαριασμούς ύδρευσης και να παραλάβει το ακίνητο, αφού εξοφληθούν οι οφειλές αυτές. Σε περίπτωση παραλαβής του ακινήτου χωρίς προηγούμενη εκκαθάριση χρεών ύδρευσης ή αποχέτευσης, ο νέος ιδιοκτήτης ευθύνεται και για τα προ της μεταβίβασης χρέη και ο Δήμος Αγράφων μπορεί να διεκδικήσει από αυτόν με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο την καταβολή των χρεών
 13. Ο Δήμος Αγράφων δικαιούται να αρνηθεί την ύδρευση ακινήτου όταν υπάρχουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί από την υδροδότησή του, μέχρις ότου να εξοφληθούν μαζί με τις τυχόν προσαυξήσεις τους έστω και εάν ο υδρευόμενος στο ακίνητο αυτό ήταν άλλο πρόσωπο, διαφορετικό από τον αιτούντα.
 14. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, καθίσταται συνυπεύθυνος απέναντι στον Δήμο Αγράφων και συνοφειλέτης εις ολόκληρον με τον καταναλωτή που χρησιμοποιεί το ακίνητό του με οποιοδήποτε τρόπο, για τις κάθε είδους οφειλές που έχουν σχέση με την υδροδότηση αυτού και ως εκ τούτου οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε κατά την απόδοση του ακινήτου του να μην εγκαταλείπονται χρέη προς τον Δήμο. Ο Δήμος Αγράφων έχει το δικαίωμα να εισπράττει τις ανωτέρω οφειλές από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και η δυνατότητα της να μεταφέρει την απαίτησή της στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού της νέας διεύθυνσης του καταναλωτή, δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από τις σχετικές υποχρεώσεις του, ούτε του παρέχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή με τον ισχυρισμό ότι η δική του υποχρέωση έπεται αυτής του καταναλωτή. Το δικαίωμα επιλογής ανήκει αποκλειστικά στον Δήμο Αγράφων.
 15. Εκείνοι που προξενούν με οποιοδήποτε τρόπο βλάβη στις εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του Δήμου Αγράφων ασχέτως της ιδιότητας τους (εργολάβοι, ιδιώτες, ΔΕΚΟ, Δημόσιο, εκκλησιαστικοί φορείς) είναι υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν και να αποζημιώσουν τον Δήμο Αγράφων. Η επισκευή της φθοράς γίνεται αποκλειστικά από τους υπαιτίους χωρίς να παρασχεθεί από τον Δήμο οποιοδήποτε υλικό η άλλου είδους βοήθεια και με ευθύνη- επίβλεψη του Πρόεδρου της Τοπικής Κοινότητας.
 16. Απαγορεύεται εάν εντός του ίδιου ακινήτου υπάρχουν διαφορετικές χρήσεις και ύπαρξη μιας παροχής. Αφορά περιπτώσεις όπως οικία και επιχείρηση, δυο οικίες με μια παροχή, κύρια κατοικία και εκμισθωμένο τμήμα της, πολλά εκμισθωμένα τμήματα με μια παροχή. στην περιπτώσεις παραπάνω επιβάλλεται στα επιμέρους τμήματα το πάγιο τέλος. Για την κοινή κατανάλωση οι καταναλωτές θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας απέναντι στον Δήμο Αγράφων.
 17. Η σύνδεση παροχής που δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί, με ενωτικό σωλήνα από τον υδρολήπτη ή με υδρόμετρο, χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί κλοπή νερού, τιμωρείται δε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και επιβάλλεται πρόστιμο 200,00€, χρέωση της μέσης κατανάλωσης νερού της Τοπικής Κοινότητας για το έτος και διακοπή της παροχής μέχρι την εγκατάσταση του υδρομετρητή.
 18. Η σύνδεση του ακινήτου με τον αγωγό πριν από τον υδρομετρητή επιβάλλεται πρόστιμο 200,00 €. χρέωση της μέσης κατανάλωσης νερού της Τοπικής Κοινότητας για το έτος και διακοπή της παροχής μέχρι την εγκατάσταση του υδρομετρητή.

19. Υδροδότηση από το δίκτυο ύδρευσης οικοπέδων ή αγροτεμαχίων εντός ή εκτός ορίων οικισμών για άρδευση καλλιεργειών χωρίς γραπτή έγκριση Προέδρου Τοπικής Κοινότητας. Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο 200,00 €.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *