Ερέτρια: Αλλαγή στον τρόπο και στον χρόνο διεξαγωγής της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Άλλαξε ο τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας, σύμφωνα με δελτίο τύπου που κοινοποίησε ο Δήμος. Έπειτα από την άρνηση συμμετοχής τριών συνδυασμών,  ο χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής της

Άλλαξε ο τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας, σύμφωνα με δελτίο τύπου που κοινοποίησε ο Δήμος.

Έπειτα από την άρνηση συμμετοχής τριών συνδυασμών,  ο χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης τροποποιήθηκε. Έτσι, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σήμερα Τρίτη 25 Αυγούστου. Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί κάνοντας χρήση της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που χρησιμοποιήθηκε κατά την προηγούμενη συνεδρίαση και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eretria.gr/live.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου του Δήμου Ερέτριας: 

Λαμβάνοντας υπόψη την εκπεφρασμένη άρνηση συμμετοχής από τους συνδυασμούς:
1. «ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ»
2. «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ»
3. «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ»,
στη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η όποια έχει οριστεί την Τρίτη 25.08.2020
και ώρα 10:00 έως 12:00, σας ενημερώνουμε ότι η 11η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την ίδια ημέρα Τρίτη 25.08.2020 και ώρα 19:00,
καθώς επιβάλλεται η άμεση λήψη απόφασης για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο
«Αποδοχή και κατανομή ποσού 31.080,00€ Γ΄ Κατανομής έτους 2020 για κάλυψη λειτουργικών
δαπανών των σχολείων» που αφορά στη λειτουργία των σχολείων ενόψει της έναρξής τους, καθώς
και για το 5ο θέμα με τίτλο «Έγκριση της με αριθ. 128/2020 Α.Ο.Ε. περί τροποποίησης Τεχνικού
Προγράμματος και Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2020», εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που
επικρατούν.
Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων:
α) τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19.07.2018),
β) τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών
κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από
11.03.2020 ΠΝΠ με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ
Σελίδα 2 από 2
55/Α’/11.03.2020),
γ) την με αριθ. 18318/13.03.2020 σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Σύγκληση συλλογικών
οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά
το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (ΑΔΑ:
9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ).
Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί κάνοντας χρήση της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που
χρησιμοποιήθηκε κατά την προηγούμενη συνεδρίαση και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ηλεκτρονική
διεύθυνση: www.eretria.gr/live.

Άλλαξε ο τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας, σύμφωνα με δελτίο τύπου που κοινοποίησε ο Δήμος.

Έπειτα από την άρνηση συμμετοχής τριών συνδυασμών,  ο χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης τροποποιήθηκε. Έτσι, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σήμερα Τρίτη 25 Αυγούστου. Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί κάνοντας χρήση της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που χρησιμοποιήθηκε κατά την προηγούμενη συνεδρίαση και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eretria.gr/live.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου του Δήμου Ερέτριας: 

Λαμβάνοντας υπόψη την εκπεφρασμένη άρνηση συμμετοχής από τους συνδυασμούς:
1. «ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ»
2. «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ»
3. «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ»,
στη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η όποια έχει οριστεί την Τρίτη 25.08.2020
και ώρα 10:00 έως 12:00, σας ενημερώνουμε ότι η 11η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την ίδια ημέρα Τρίτη 25.08.2020 και ώρα 19:00,
καθώς επιβάλλεται η άμεση λήψη απόφασης για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο
«Αποδοχή και κατανομή ποσού 31.080,00€ Γ΄ Κατανομής έτους 2020 για κάλυψη λειτουργικών
δαπανών των σχολείων» που αφορά στη λειτουργία των σχολείων ενόψει της έναρξής τους, καθώς
και για το 5ο θέμα με τίτλο «Έγκριση της με αριθ. 128/2020 Α.Ο.Ε. περί τροποποίησης Τεχνικού
Προγράμματος και Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2020», εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που
επικρατούν.
Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων:
α) τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19.07.2018),
β) τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών
κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από
11.03.2020 ΠΝΠ με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ
Σελίδα 2 από 2
55/Α’/11.03.2020),
γ) την με αριθ. 18318/13.03.2020 σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Σύγκληση συλλογικών
οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά
το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (ΑΔΑ:
9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ).
Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί κάνοντας χρήση της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που
χρησιμοποιήθηκε κατά την προηγούμενη συνεδρίαση και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ηλεκτρονική
διεύθυνση: www.eretria.gr/live.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *