ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Ο κορωνοϊός απειλεί την ανάπτυξη των ΑΠΕ

Ως κομβικό έτος για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας χαρακτηρίζει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή το 2020 καθώς η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει το πλαίσιο της εθνικής ενεργειακής και κλιματικής στρατηγικής που καθιστά προτεραιότητα την ταχεία διείσδυση των ΑΠΕ ώστε να

Ως κομβικό έτος για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας χαρακτηρίζει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή το 2020 καθώς η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει το πλαίσιο της εθνικής ενεργειακής και κλιματικής στρατηγικής που καθιστά προτεραιότητα την ταχεία διείσδυση των ΑΠΕ ώστε να καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 35% του ενεργειακού μείγματος της χώρας μέχρι το 2030.

Μάλιστα όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εταιρεία γενικότερα ο κλάδος των ΑΠΕ και οι δραστηριότητες που συνδέονται με την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας και την προστασία του περιβάλλοντος συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αειφόρο ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας ενισχύουν σημαντικά το επενδυτικό ενδιαφέρον και διευρύνουν τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής τους σε βάθος χρόνου.

Ωστόσο μία από τις μεγαλύτερες καινούριες αβεβαιότητες που απειλούν την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου προέρχεται από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού.

Παρά το γεγονός ότι ο τομέας των ΑΠΕ είναι περισσότερο αμυντικός κατά τη διάρκεια των φάσεων του οικονομικού κύκλου και αναγνωρίζεται από τους επενδυτές ως ασφαλές καταφύγιο (safe haven) που παρέχει σταθερές και επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές ακόμη και σε περιόδους αναταραχής και αβεβαιότητας όπως τώρα, η διοίκηση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή εξέτασε τις ιδιαίτερες συνθήκες που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες των ΑΠΕ. Σύμφωνα λοιπόν με την εκτίμηση της διοίκησης οι κίνδυνοι είναι:

Η ενδεχόμενη αύξηση του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για το έτος 2020 εξαιτίας των επιπτώσεων που αναμένεται να επέλθουν στην εθνική οικονομία. Ο κίνδυνος υφίσταται παρά το γεγονός ότι όπως αναφέρει η εταιρεία, ο Διαχειριστής των ΑΠΕ-ΔΑΠΕΕΠ έχει βελτιώσει σημαντικά τη συχνότητα των πληρωμών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Ενδεχόμενη αρνητική εξέλιξη στον ΕΛΑΠΕ θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου στην Ελλάδα και να δυσχεράνει τους όρους χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων καθώς και τις συναλλαγές με τους προμηθευτές εισαγόμενου εξοπλισμού.

Συνολικά ενδεχόμενη καθυστέρηση στις πληρωμές του ΔΑΠΕΕΠ θα επηρέαζε προσωρινά την αποδοτικότητα της δραστηριότητας όχι μόνο του ομίλου αλλά γενικά το σύνολο των παραγωγών ΑΠΕ στη χώρα. Σημειώνεται ότι στις εγκαταστάσεις ΑΠΕ που βρίσκονται σε φάση κατασκευής δεν έχουν προκληθεί εξαιτίας της πανδημίας καθυστερήσεις και ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης δεν έχει μεταβληθεί.

Σε ό,τι αφορά στις εισπράξεις εσόδων δεν έχουν διαπιστωθεί καθυστερήσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2020. Επιπλέον τυχόν καθυστέρηση στην είσπραξη των εσόδων του ομίλου από το ΔΑΠΕΕΠ δε φαίνεται ότι μπορεί να ξεπεράσει την αξία παραγωγής 6 μηνών όπως συνέβη στο παρελθόν. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα δημιουργούσε προσωρινά ταμειακό θέμα ιδιαίτερης προσοχής.

Ωστόσο ο όμιλος έχει ισχυρή ταμειακή ρευστότητα 311 εκατ. ευρώ (ταμειακά διαθέσιμα 266 εκατ. και 45 εκατ, δεσμευμένων καταθέσεων) που επιτρέπει στη διοίκηση να διαχειριστεί με σχετική ευκολία ενδεχόμενο ταμειακό πρόβλημα χωρίς να διακόψει το ρυθμό υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος.

Σε περίπτωση που οι καθυστερήσεις ξεπεράσουν τους 6 – 8 μήνες παραγωγής τότε η Διοίκηση θα αναπρογραμματίσει το πλάνο των επενδύσεων, τον επιχειρηματικό και ταμειακό της σχεδιασμό ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες ταμειακές ανάγκες και να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες στο ελάχιστο δυνατό.

Πάντως ακόμη και σε περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβεί τα λογικά όρια,  ο όμιλος λόγω μεγέθους, ικανότητας, εμπειρίας και αποφασιστικής στρατηγικής είναι έτοιμος να αγωνιστεί για τη διατήρηση της ηγετικής του θέσης στην αγορά των ΑΠΕ και τη συνέχιση της υπεροχής του έναντι του ανταγωνισμού.

Τέλος παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις για την πανδημία ποικίλλουν, η διοίκηση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αναφέρει ότι η λειτουργία, η χρηματοοικονομική επίδοση, οι ταμειακές ροές και η οικονομική θέση του ομίλου δε θα επηρεαστούν σημαντικά.

Ως κομβικό έτος για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας χαρακτηρίζει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή το 2020 καθώς η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει το πλαίσιο της εθνικής ενεργειακής και κλιματικής στρατηγικής που καθιστά προτεραιότητα την ταχεία διείσδυση των ΑΠΕ ώστε να καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 35% του ενεργειακού μείγματος της χώρας μέχρι το 2030.

Μάλιστα όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εταιρεία γενικότερα ο κλάδος των ΑΠΕ και οι δραστηριότητες που συνδέονται με την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας και την προστασία του περιβάλλοντος συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αειφόρο ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας ενισχύουν σημαντικά το επενδυτικό ενδιαφέρον και διευρύνουν τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής τους σε βάθος χρόνου.

Ωστόσο μία από τις μεγαλύτερες καινούριες αβεβαιότητες που απειλούν την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου προέρχεται από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού.

Παρά το γεγονός ότι ο τομέας των ΑΠΕ είναι περισσότερο αμυντικός κατά τη διάρκεια των φάσεων του οικονομικού κύκλου και αναγνωρίζεται από τους επενδυτές ως ασφαλές καταφύγιο (safe haven) που παρέχει σταθερές και επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές ακόμη και σε περιόδους αναταραχής και αβεβαιότητας όπως τώρα, η διοίκηση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή εξέτασε τις ιδιαίτερες συνθήκες που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες των ΑΠΕ. Σύμφωνα λοιπόν με την εκτίμηση της διοίκησης οι κίνδυνοι είναι:

Η ενδεχόμενη αύξηση του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για το έτος 2020 εξαιτίας των επιπτώσεων που αναμένεται να επέλθουν στην εθνική οικονομία. Ο κίνδυνος υφίσταται παρά το γεγονός ότι όπως αναφέρει η εταιρεία, ο Διαχειριστής των ΑΠΕ-ΔΑΠΕΕΠ έχει βελτιώσει σημαντικά τη συχνότητα των πληρωμών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Ενδεχόμενη αρνητική εξέλιξη στον ΕΛΑΠΕ θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου στην Ελλάδα και να δυσχεράνει τους όρους χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων καθώς και τις συναλλαγές με τους προμηθευτές εισαγόμενου εξοπλισμού.

Συνολικά ενδεχόμενη καθυστέρηση στις πληρωμές του ΔΑΠΕΕΠ θα επηρέαζε προσωρινά την αποδοτικότητα της δραστηριότητας όχι μόνο του ομίλου αλλά γενικά το σύνολο των παραγωγών ΑΠΕ στη χώρα. Σημειώνεται ότι στις εγκαταστάσεις ΑΠΕ που βρίσκονται σε φάση κατασκευής δεν έχουν προκληθεί εξαιτίας της πανδημίας καθυστερήσεις και ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης δεν έχει μεταβληθεί.

Σε ό,τι αφορά στις εισπράξεις εσόδων δεν έχουν διαπιστωθεί καθυστερήσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2020. Επιπλέον τυχόν καθυστέρηση στην είσπραξη των εσόδων του ομίλου από το ΔΑΠΕΕΠ δε φαίνεται ότι μπορεί να ξεπεράσει την αξία παραγωγής 6 μηνών όπως συνέβη στο παρελθόν. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα δημιουργούσε προσωρινά ταμειακό θέμα ιδιαίτερης προσοχής.

Ωστόσο ο όμιλος έχει ισχυρή ταμειακή ρευστότητα 311 εκατ. ευρώ (ταμειακά διαθέσιμα 266 εκατ. και 45 εκατ, δεσμευμένων καταθέσεων) που επιτρέπει στη διοίκηση να διαχειριστεί με σχετική ευκολία ενδεχόμενο ταμειακό πρόβλημα χωρίς να διακόψει το ρυθμό υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος.

Σε περίπτωση που οι καθυστερήσεις ξεπεράσουν τους 6 – 8 μήνες παραγωγής τότε η Διοίκηση θα αναπρογραμματίσει το πλάνο των επενδύσεων, τον επιχειρηματικό και ταμειακό της σχεδιασμό ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες ταμειακές ανάγκες και να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες στο ελάχιστο δυνατό.

Πάντως ακόμη και σε περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβεί τα λογικά όρια,  ο όμιλος λόγω μεγέθους, ικανότητας, εμπειρίας και αποφασιστικής στρατηγικής είναι έτοιμος να αγωνιστεί για τη διατήρηση της ηγετικής του θέσης στην αγορά των ΑΠΕ και τη συνέχιση της υπεροχής του έναντι του ανταγωνισμού.

Τέλος παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις για την πανδημία ποικίλλουν, η διοίκηση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αναφέρει ότι η λειτουργία, η χρηματοοικονομική επίδοση, οι ταμειακές ροές και η οικονομική θέση του ομίλου δε θα επηρεαστούν σημαντικά.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *