Κ. Τσιάρας: Θα ενισχυθεί με τακτικό προσωπικό η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας

Ενίσχυση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λαμίας αναμένεται τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, στην ερώτηση που του είχε καταθέσει ο Βουλευτής Φθιώτιδας της ΝΔ, Γιώργος Κοτρωνιάς, στις αρχές Οκτώβρη. Στην απάντησή του, ο

Ενίσχυση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λαμίας αναμένεται τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, στην ερώτηση που του είχε καταθέσει ο Βουλευτής Φθιώτιδας της ΝΔ, Γιώργος Κοτρωνιάς, στις αρχές Οκτώβρη.

Στην απάντησή του, ο Υπουργός αναφέρει: «Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με το αριθμό 15289/23-02-2016 έγγραφο, υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την πρόσληψη, μεταξύ άλλων, Ιατροδικαστών και νεκροτόμων για το σύνολο των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών. Κατόπιν της με αριθμό ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./109/5394/20-07-2016 απόφασης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, εκδόθηκε η προκήρυξη 3Κ/2019 (Α.Σ.Ε.Π. 10/11-04-2019), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο (2) θέσεων τακτικού προσωπικού ΥΕ Νεκροτόμων στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας και Βορείου Αιγαίου. Επιπλέον, έχει ήδη υποβληθεί αίτημα έκδοσης απόφασης κατανομής προς το Υπουργείο Εσωτερικών για το διορισμό των ως άνω υπαλλήλων και έχουν ζητηθεί όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά πρόσληψης από τους διοριστέους υπαλλήλους.

Περαιτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών της Χώρας, συστάθηκαν, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 371 του ν. 4700/2020 (Α’ 127), σαράντα επτά (47) νέες οργανικές θέσεις. Εκ των ανωτέρω θέσεων, δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Ιατροδικαστών, κατανεμήθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας [απόφαση ΑΠ 36168οίκ/31-7-2020(Β’ 3471)].

Στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του έτους 2021 (ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-07-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών), υπεβλήθη -μέσω του «Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου»- το από 26-08-2020 ηλεκτρονικό αίτημα για την άμεση κάλυψη των ανωτέρω θέσεων.

Επιπρόσθετα, για την προσωρινή κάλυψη των αναγκών του κλάδου ΥΕ Νεκροτόμων, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων με τακτικό προσωπικό, η υπηρεσία μας προβαίνει, ανά διαστήματα και κατόπιν σχετικών αιτημάτων των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, στη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Πρόσφατα, εκδόθηκε η με αριθμό ΣΟΧ 2/2020 ανακοίνωση (Α.Δ.Α.: Ω51ΣΩ-ΘΝΡ) για την πρόσληψη έξι (6) ατόμων στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της Χώρας, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών. Στις ως άνω θέσεις συμπεριλαμβάνεται και μία (1) θέση ΥΕ Νεκροτόμων στην Ιατροδικαστική Υπηρεσίας Λαμίας. Η υποβολή αιτήσεων για τις ανωτέρω προσλήψεις ολοκληρώθηκε τη 17η Σεπτεμβρίου του 2020 και κατόπιν ελέγχου των αιτήσεων και έκδοσης των αποτελεσμάτων, θα προσληφθεί ένας υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ Νεκροτόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας».

Ενίσχυση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λαμίας αναμένεται τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, στην ερώτηση που του είχε καταθέσει ο Βουλευτής Φθιώτιδας της ΝΔ, Γιώργος Κοτρωνιάς, στις αρχές Οκτώβρη.

Στην απάντησή του, ο Υπουργός αναφέρει: «Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με το αριθμό 15289/23-02-2016 έγγραφο, υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την πρόσληψη, μεταξύ άλλων, Ιατροδικαστών και νεκροτόμων για το σύνολο των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών. Κατόπιν της με αριθμό ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./109/5394/20-07-2016 απόφασης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, εκδόθηκε η προκήρυξη 3Κ/2019 (Α.Σ.Ε.Π. 10/11-04-2019), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο (2) θέσεων τακτικού προσωπικού ΥΕ Νεκροτόμων στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας και Βορείου Αιγαίου. Επιπλέον, έχει ήδη υποβληθεί αίτημα έκδοσης απόφασης κατανομής προς το Υπουργείο Εσωτερικών για το διορισμό των ως άνω υπαλλήλων και έχουν ζητηθεί όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά πρόσληψης από τους διοριστέους υπαλλήλους.

Περαιτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών της Χώρας, συστάθηκαν, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 371 του ν. 4700/2020 (Α’ 127), σαράντα επτά (47) νέες οργανικές θέσεις. Εκ των ανωτέρω θέσεων, δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Ιατροδικαστών, κατανεμήθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας [απόφαση ΑΠ 36168οίκ/31-7-2020(Β’ 3471)].

Στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του έτους 2021 (ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-07-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών), υπεβλήθη -μέσω του «Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου»- το από 26-08-2020 ηλεκτρονικό αίτημα για την άμεση κάλυψη των ανωτέρω θέσεων.

Επιπρόσθετα, για την προσωρινή κάλυψη των αναγκών του κλάδου ΥΕ Νεκροτόμων, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων με τακτικό προσωπικό, η υπηρεσία μας προβαίνει, ανά διαστήματα και κατόπιν σχετικών αιτημάτων των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, στη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Πρόσφατα, εκδόθηκε η με αριθμό ΣΟΧ 2/2020 ανακοίνωση (Α.Δ.Α.: Ω51ΣΩ-ΘΝΡ) για την πρόσληψη έξι (6) ατόμων στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της Χώρας, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών. Στις ως άνω θέσεις συμπεριλαμβάνεται και μία (1) θέση ΥΕ Νεκροτόμων στην Ιατροδικαστική Υπηρεσίας Λαμίας. Η υποβολή αιτήσεων για τις ανωτέρω προσλήψεις ολοκληρώθηκε τη 17η Σεπτεμβρίου του 2020 και κατόπιν ελέγχου των αιτήσεων και έκδοσης των αποτελεσμάτων, θα προσληφθεί ένας υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ Νεκροτόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας».

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *