Η Ελληνική Λύση για τις αλιευτικές ζώνες στα θαλάσσια ύδατα

Ερώτηση της Ελληνικής Λύσης σχετικά με τα όρια στις θαλάσσιες αλιευτικές ζώνες στο αρμόδιο υπουργείο και σχετική απάντηση

“Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Η Τουρκία, με τις επίμονες, συστηματικές και καθημερινές διεκδικήσεις της στο Αιγαίο, προσπαθεί να δημιουργήσει κεκτημένα και τετελεσμένα. Ένας από τους τρόπους που προσπαθεί να επιβάλλει την παρουσία της στο Αιγαίο, είναι η παράνομη είσοδος τουρκικών αλιευτικών στολίσκων σε ελληνικά χωρικά ύδατα και η παράνομη αλιεία σε αυτά (χωρίς να γνωρίζει επιπρόσθετα κανείς, αν πρόκειται για καμουφλαρισμένα πλοιάρια, προκειμένου αυτά να πλέουν απαρατήρητα, έχοντας εντολή, παράλληλα με την αλίευση, να σαρώνουν τον πυθμένα και να εντοπίζουν με ηχοβολιστικά συστήματα σε συγκεκριμένες ηχητικές συχνότητες υποβρύχια μας και να καταγράφουν την πορεία τους, δημιουργώντας σχετικούς χάρτες). Επιπρόσθετα, με τον Ν.4546/2018 ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2014/89/ΕΕ, «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» (https://eur-lex.europa.eu/leqal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0089&from=es), όπου βάσει της παρ. 3, του άρθρου 15, της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ: «Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο 4 (με τίτλο: Θέσπιση και εφαρμογή θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού) θεσπίζονται το συντομότερο δυνατό και το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2021». Ως εκ τούτου, υφίσταται υποχρέωση της Κυβέρνησης να προβεί σε δήλωση αλιευτικών ζωνών της χώρας σε όλο το εύρος της, έως την καταληκτική ημερομηνία (παρ.3 άρθρου 5 Ν.4546/2018).

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, ως άνω και πότε ανακοινώνεται και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να λάβουν γνώση και οι Ευρωπαίοι Εταίροι μας επ’ αυτής;
  2. Βάσει της Ενωσιακής νομοθεσίας, με δεδομένη την επικείμενη κοινοποίηση του θαλασσίου χωροταξικού σχεδιασμού στην Ε.Ε. και της ενσωμάτωσής του στην Ελληνική Νομοθεσία, ποια είναι τα μέτρα που θα έχει δικαίωμα να λάβει η χώρα μας και κατ’ επέκταση η Ε.Ε., όταν θα παραβιάζονται τα όρια των ανακηρυγμένων ελληνικών αλιευτικών ζωνών από τρίτες χώρες, με συχνότερο παραβάτη την Τουρκία;
  3. Στην περίπτωση που η αρμοδιότητα άσκησης αλιευτικής πολιτικής και προάσπισης αυτής στα ύδατά μας, εκτός από τη χώρα μας, ανήκει και στην Ε.Ε., προτίθεσθε, αφού επεκτείνετε τις αλιευτικές ζώνες στα 12 ν.μ., κατά το στάδιο της σχετικής κοινοποίησης στην ΕΕ, να αιτηθείτε η ΕΕ να τις διασφαλίσει εμπράκτως, ως οφείλει, με πλωτά μέσα;”

Στο μεταξύ, απάντηση υπήρξε από το αρμόδιο Υπουργείο. Δείτε παρακάτω το περιεχόμενό της:

Σε απάντηση της εν θέματι ερώτησης, επισημαίνονται, κατά λόγο αρμοδιότητας, τα κάτωθι:

Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.3 της Οδηγίας 2014/89, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το Νόμο 4546/18, η προθεσμία για την κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του εθνικού θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού είναι η 31η Μαρτίου 2021. Αρμόδιο για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας είναι το επισπεύδον Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα, επισημαίνεται ότι, κατά τη θέσπιση και υλοποίηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, τα κράτη-μέλη της ΕΕ καταρτίζουν θαλάσσια χωροταξικά σχέδια, τα οποία προσδιορίζουν τη χωρο-χρονική κατανομή χρήσεων στα θαλάσσια ύδατά τους. Αναλυτικότερα, στο πεδίο εφαρμογής της προαναφερθείσας Οδηγίας 2014/89 και του αντίστοιχου Νόμου 4546/18, δεν εμπίπτουν δραστηριότητες που άπτονται της άμυνας ή της εθνικής ασφάλειας, οι οποίες υπάγονται στη σφαίρα της εθνικής κυριαρχίας της χώρας.

Για τις περιπτώσεις παράνομης αλιείας, διενεργούμενης στα χωρικά μας ύδατα από αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τρίτης χώρας, αυτές αντιμετωπίζονται ήδη από την κυβέρνηση στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και ειδικότερα στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, όπως αυτό προβλέπεται από τον Κανονισμό 1005/2008.

Το τρίτο ερώτημα εκφεύγει της αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών”.

“Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Η Τουρκία, με τις επίμονες, συστηματικές και καθημερινές διεκδικήσεις της στο Αιγαίο, προσπαθεί να δημιουργήσει κεκτημένα και τετελεσμένα. Ένας από τους τρόπους που προσπαθεί να επιβάλλει την παρουσία της στο Αιγαίο, είναι η παράνομη είσοδος τουρκικών αλιευτικών στολίσκων σε ελληνικά χωρικά ύδατα και η παράνομη αλιεία σε αυτά (χωρίς να γνωρίζει επιπρόσθετα κανείς, αν πρόκειται για καμουφλαρισμένα πλοιάρια, προκειμένου αυτά να πλέουν απαρατήρητα, έχοντας εντολή, παράλληλα με την αλίευση, να σαρώνουν τον πυθμένα και να εντοπίζουν με ηχοβολιστικά συστήματα σε συγκεκριμένες ηχητικές συχνότητες υποβρύχια μας και να καταγράφουν την πορεία τους, δημιουργώντας σχετικούς χάρτες). Επιπρόσθετα, με τον Ν.4546/2018 ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2014/89/ΕΕ, «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» (https://eur-lex.europa.eu/leqal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0089&from=es), όπου βάσει της παρ. 3, του άρθρου 15, της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ: «Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο 4 (με τίτλο: Θέσπιση και εφαρμογή θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού) θεσπίζονται το συντομότερο δυνατό και το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2021». Ως εκ τούτου, υφίσταται υποχρέωση της Κυβέρνησης να προβεί σε δήλωση αλιευτικών ζωνών της χώρας σε όλο το εύρος της, έως την καταληκτική ημερομηνία (παρ.3 άρθρου 5 Ν.4546/2018).

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, ως άνω και πότε ανακοινώνεται και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να λάβουν γνώση και οι Ευρωπαίοι Εταίροι μας επ’ αυτής;
  2. Βάσει της Ενωσιακής νομοθεσίας, με δεδομένη την επικείμενη κοινοποίηση του θαλασσίου χωροταξικού σχεδιασμού στην Ε.Ε. και της ενσωμάτωσής του στην Ελληνική Νομοθεσία, ποια είναι τα μέτρα που θα έχει δικαίωμα να λάβει η χώρα μας και κατ’ επέκταση η Ε.Ε., όταν θα παραβιάζονται τα όρια των ανακηρυγμένων ελληνικών αλιευτικών ζωνών από τρίτες χώρες, με συχνότερο παραβάτη την Τουρκία;
  3. Στην περίπτωση που η αρμοδιότητα άσκησης αλιευτικής πολιτικής και προάσπισης αυτής στα ύδατά μας, εκτός από τη χώρα μας, ανήκει και στην Ε.Ε., προτίθεσθε, αφού επεκτείνετε τις αλιευτικές ζώνες στα 12 ν.μ., κατά το στάδιο της σχετικής κοινοποίησης στην ΕΕ, να αιτηθείτε η ΕΕ να τις διασφαλίσει εμπράκτως, ως οφείλει, με πλωτά μέσα;”

Στο μεταξύ, απάντηση υπήρξε από το αρμόδιο Υπουργείο. Δείτε παρακάτω το περιεχόμενό της:

Σε απάντηση της εν θέματι ερώτησης, επισημαίνονται, κατά λόγο αρμοδιότητας, τα κάτωθι:

Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.3 της Οδηγίας 2014/89, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το Νόμο 4546/18, η προθεσμία για την κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του εθνικού θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού είναι η 31η Μαρτίου 2021. Αρμόδιο για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας είναι το επισπεύδον Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα, επισημαίνεται ότι, κατά τη θέσπιση και υλοποίηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, τα κράτη-μέλη της ΕΕ καταρτίζουν θαλάσσια χωροταξικά σχέδια, τα οποία προσδιορίζουν τη χωρο-χρονική κατανομή χρήσεων στα θαλάσσια ύδατά τους. Αναλυτικότερα, στο πεδίο εφαρμογής της προαναφερθείσας Οδηγίας 2014/89 και του αντίστοιχου Νόμου 4546/18, δεν εμπίπτουν δραστηριότητες που άπτονται της άμυνας ή της εθνικής ασφάλειας, οι οποίες υπάγονται στη σφαίρα της εθνικής κυριαρχίας της χώρας.

Για τις περιπτώσεις παράνομης αλιείας, διενεργούμενης στα χωρικά μας ύδατα από αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τρίτης χώρας, αυτές αντιμετωπίζονται ήδη από την κυβέρνηση στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και ειδικότερα στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, όπως αυτό προβλέπεται από τον Κανονισμό 1005/2008.

Το τρίτο ερώτημα εκφεύγει της αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *