Το νέο τιμολόγιο για τους καταναλωτές νερού στον Δήμο Δελφών

Εξασφαλίζεται ειδική μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες και για τις ειδικές κατηγορίες (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ΑΜΕΑ) με αύξηση του ποσοστού έκπτωσης στις καταναλώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης στο 70%.

Βασικές αρχές και κατευθύνσεις νέας τιμολογιακής πολιτικής ΔΕΥΑ Δ. ΔΕΛΦΩΝ

(ΑΡΙΘ. 30/245/25.11.2020 – ΑΔΑ: ΩΖ2Μ46ΜΩΟΑ -4ΔΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΔΕΥΑ Δ. ΔΕΛΦΩΝ & αριθ. 37/413/01.12,2020 – ΑΔΑ: ΩΘ0ΤΩ9Θ – Τ18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)

Με την υπ. Αριθ. 135275/17 (ΦΕΚ 1751 Β/22-05-2017) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων εγκρίθηκαν οι γενικοί κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος και καθορίστηκαν τόσο η μέθοδος όσο και οι διαδικασίες για την ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, σκοπός είναι η έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος για διάφορες χρήσεις και κανόνων και μέτρων βελτίωσης των υπηρεσιών αυτών, τηρώντας τις γενικές κατευθύνσεις και τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (οδηγία 2000/60/ΕΚ).

Στο πλαίσιο αυτό, η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Δ. Δελφών, εξασφαλίζει:

 1. την τήρηση των απαιτήσεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
 2. την ιδιότητα του νερού ως αγαθού για την κάλυψη των ημερήσιων αναγκών για την υγιεινή των δημοτών.
 3. Την αντιμετώπιση της αξίας του νερού ως σπάνιου φυσικού πόρου.
 4. Την ενθάρρυνση της εξοικονόμησης νερού, καθαρίζοντας υψηλή τιμή για πρόσθετη υψηλή κατανάλωση.
 5. Την αποκατάσταση υπαρχουσών αδικιών μεταξύ μηδενικών και χαμηλών καταναλώσεων.
 6. Την βιωσιμότητα της ΔΕΥΑ Δ. Δελφών χωρίς την ύπαρξη υψηλών πλεονασμάτων, ειδικά στις δύσκολες εποχές που διαμορφώνουν οι οικονομικές συνθήκες.
 7. Την δημιουργία «ειδικού ταμείου αλληλεγγύης» για ειδικές κατηγορίες καταναλωτών.

Η νέα τιμολογιακή πολιτική αποτελεί μια τιμολογιακή πολιτική εξ ορθολογισμού των υφιστάμενων τιμολογίων ύδρευσης – αποχέτευσης, με ομαδοποίηση των οικισμών σε ενιαίο τιμολόγιο ανά κατηγορία υδροδότησης.

Η νέα τιμολόγηση στηρίζεται στην αρχή «ρυπαίνων πληρώνει» και ως εκ τούτου επιφέρει ελάφρυνση μεσοσταθμικά στους καταναλωτές που κάνουν ορθολογική χρήση του νερού (έως 120 m3 ετησίως) και μεγαλύτερη επιβάρυνση στους καταναλωτές που κάνουν αλόγιστη χρήση νερού (άνω των 120m3 ετησίως).

Εξασφαλίζεται ειδική μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες και για τις ειδικές κατηγορίες (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ΑΜΕΑ) με αύξηση του ποσοστού έκπτωσης στις καταναλώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης στο 70%. Επίσης, προτείνεται η δημιουργία «ειδικού λογαριασμού κάλυψης απαιτήσεων απόρων δημοτών». Προς τον σκοπό αυτό θα παρακρατείτε ημερησίως ποσοστό του 1% από τις εισπράξεις των τελών κατανάλωσης νερού και αποχέτευσης για κάλυψη των απαιτήσεων απόρων δημοτών, οι οποίοι θα προσδιοριστούν με συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Εφαρμόζεται πλέον επαγγελματικό τιμολόγιο σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Δελφών, στη βάση της ομαδοποίησης τους σε ενιαίο τιμολόγιο ανά κατηγορία υδροδότησης.

Η υλοποίηση του μεγάλου επενδυτικού μας προγράμματος, θα συμβάλλει στην περαιτέρω μείωση των δαπανών της Επιχείρησης (Ηλεκτρικό Ρεύμα, Έλεγχος διαρροών δικτύου, Έξυπνα υδρόμετρα, χρήση ΑΠΕ σε αντλιοστάσια & βιολογικούς κ.λπ.) με στόχο να μετακυλήσουμε σύντομα – μετά από νέα μελέτη – τις μειώσεις στους καταναλωτές.

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών

                                                                                                     Σωτήριος Σωτηρόπουλος  

Βασικές αρχές και κατευθύνσεις νέας τιμολογιακής πολιτικής ΔΕΥΑ Δ. ΔΕΛΦΩΝ

(ΑΡΙΘ. 30/245/25.11.2020 – ΑΔΑ: ΩΖ2Μ46ΜΩΟΑ -4ΔΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΔΕΥΑ Δ. ΔΕΛΦΩΝ & αριθ. 37/413/01.12,2020 – ΑΔΑ: ΩΘ0ΤΩ9Θ – Τ18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)

Με την υπ. Αριθ. 135275/17 (ΦΕΚ 1751 Β/22-05-2017) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων εγκρίθηκαν οι γενικοί κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος και καθορίστηκαν τόσο η μέθοδος όσο και οι διαδικασίες για την ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, σκοπός είναι η έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος για διάφορες χρήσεις και κανόνων και μέτρων βελτίωσης των υπηρεσιών αυτών, τηρώντας τις γενικές κατευθύνσεις και τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (οδηγία 2000/60/ΕΚ).

Στο πλαίσιο αυτό, η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Δ. Δελφών, εξασφαλίζει:

 1. την τήρηση των απαιτήσεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
 2. την ιδιότητα του νερού ως αγαθού για την κάλυψη των ημερήσιων αναγκών για την υγιεινή των δημοτών.
 3. Την αντιμετώπιση της αξίας του νερού ως σπάνιου φυσικού πόρου.
 4. Την ενθάρρυνση της εξοικονόμησης νερού, καθαρίζοντας υψηλή τιμή για πρόσθετη υψηλή κατανάλωση.
 5. Την αποκατάσταση υπαρχουσών αδικιών μεταξύ μηδενικών και χαμηλών καταναλώσεων.
 6. Την βιωσιμότητα της ΔΕΥΑ Δ. Δελφών χωρίς την ύπαρξη υψηλών πλεονασμάτων, ειδικά στις δύσκολες εποχές που διαμορφώνουν οι οικονομικές συνθήκες.
 7. Την δημιουργία «ειδικού ταμείου αλληλεγγύης» για ειδικές κατηγορίες καταναλωτών.

Η νέα τιμολογιακή πολιτική αποτελεί μια τιμολογιακή πολιτική εξ ορθολογισμού των υφιστάμενων τιμολογίων ύδρευσης – αποχέτευσης, με ομαδοποίηση των οικισμών σε ενιαίο τιμολόγιο ανά κατηγορία υδροδότησης.

Η νέα τιμολόγηση στηρίζεται στην αρχή «ρυπαίνων πληρώνει» και ως εκ τούτου επιφέρει ελάφρυνση μεσοσταθμικά στους καταναλωτές που κάνουν ορθολογική χρήση του νερού (έως 120 m3 ετησίως) και μεγαλύτερη επιβάρυνση στους καταναλωτές που κάνουν αλόγιστη χρήση νερού (άνω των 120m3 ετησίως).

Εξασφαλίζεται ειδική μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες και για τις ειδικές κατηγορίες (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ΑΜΕΑ) με αύξηση του ποσοστού έκπτωσης στις καταναλώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης στο 70%. Επίσης, προτείνεται η δημιουργία «ειδικού λογαριασμού κάλυψης απαιτήσεων απόρων δημοτών». Προς τον σκοπό αυτό θα παρακρατείτε ημερησίως ποσοστό του 1% από τις εισπράξεις των τελών κατανάλωσης νερού και αποχέτευσης για κάλυψη των απαιτήσεων απόρων δημοτών, οι οποίοι θα προσδιοριστούν με συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Εφαρμόζεται πλέον επαγγελματικό τιμολόγιο σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Δελφών, στη βάση της ομαδοποίησης τους σε ενιαίο τιμολόγιο ανά κατηγορία υδροδότησης.

Η υλοποίηση του μεγάλου επενδυτικού μας προγράμματος, θα συμβάλλει στην περαιτέρω μείωση των δαπανών της Επιχείρησης (Ηλεκτρικό Ρεύμα, Έλεγχος διαρροών δικτύου, Έξυπνα υδρόμετρα, χρήση ΑΠΕ σε αντλιοστάσια & βιολογικούς κ.λπ.) με στόχο να μετακυλήσουμε σύντομα – μετά από νέα μελέτη – τις μειώσεις στους καταναλωτές.

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών

                                                                                                     Σωτήριος Σωτηρόπουλος  

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *