Φωκίδα: Προσλήψεις στις Εφορείες Αρχαιοτήτων

Έως 5 Απριλίου οι αιτήσεις - 739 Προσλήψεις

Προσωπικό εποχικής απασχόλησης θα προσλάβουν τα μουσεία και οι εφορείες αρχαιοτήτων για να καλύψουν τις ανάγκες τους για τη θερινή περίοδο. Θα προσληφθούν 739 εποχικοί υπάλληλοι για οκτώ μήνες.

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις των φυλάκων θα πρέπει να έχουν: πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και μέτρια γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής ή Ρωσικής γλώσσας.

Για τις θέσεις των αρχαιολόγων ζητούνται: Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

Άριστη γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας.

Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου. Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (έως 5/4)2265082313
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων46
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας7
Νομισματικό Μουσείο2103632057
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων3
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών2109238724
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων177
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας29
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου2810279210
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων65
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας8
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας (έως 5/4)2624022529
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων70
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας5
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (έως 5/4)28210 94487
ΠΕ Αρχαιολόγων1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης1
ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού1
ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών5
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο2132144800
ΤΕ Λογιστικού1
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων99
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας5
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης2313310201
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων28
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας3
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου (έως 3/4)2241365249
ΤΕ Λογιστικού1
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων100
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας7
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (έως 2/4)2103240563
ΠΕ Αρχαιολόγων1
ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες2
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο2132139510
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων40
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας3
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας2331029737
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων26
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας3

Προσωπικό εποχικής απασχόλησης θα προσλάβουν τα μουσεία και οι εφορείες αρχαιοτήτων για να καλύψουν τις ανάγκες τους για τη θερινή περίοδο. Θα προσληφθούν 739 εποχικοί υπάλληλοι για οκτώ μήνες.

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις των φυλάκων θα πρέπει να έχουν: πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και μέτρια γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής ή Ρωσικής γλώσσας.

Για τις θέσεις των αρχαιολόγων ζητούνται: Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

Άριστη γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας.

Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου. Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (έως 5/4)2265082313
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων46
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας7
Νομισματικό Μουσείο2103632057
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων3
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών2109238724
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων177
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας29
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου2810279210
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων65
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας8
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας (έως 5/4)2624022529
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων70
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας5
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (έως 5/4)28210 94487
ΠΕ Αρχαιολόγων1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης1
ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού1
ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών5
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο2132144800
ΤΕ Λογιστικού1
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων99
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας5
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης2313310201
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων28
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας3
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου (έως 3/4)2241365249
ΤΕ Λογιστικού1
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων100
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας7
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (έως 2/4)2103240563
ΠΕ Αρχαιολόγων1
ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες2
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο2132139510
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων40
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας3
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας2331029737
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων26
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας3
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *