Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εκμισθωμένα διαμερίσματα Κ.Ε.Δ.Η.Λ.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης των εκμισθωμένων διαμερισμάτων, των γραφείων διοίκησης και της αποθήκης της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ESTIA 2021: Στεγαστικό Πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία κατόπιν Συμφωνίας επιδότησης – χρηματοδότησης της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, συνολικού προϋπολογισμού 5.504,80€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του Τμήματος Παροχών και Προμηθειών της Κ.Ε.ΔΗ.Λ.

Προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές έως την Τετάρτη 10 Μαρτίου και ώρα 14:00 μ.μ. Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής (χαμηλότερης).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η προσφορά υποβάλλεται σε καλά σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος):
Μέσα στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα υπάρχουν:

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(Ξεχωριστός φάκελος όπου θα αναγράφεται εξωτερικά ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
Πρόσφατο πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς
τις α) φορολογικές, β) ασφαλιστικές υποχρεώσεις ΙΚΑ ( Ε.Φ.Κ.Α.) και Ο.Α.Ε.Ε. (Ε.Φ.Κ.Α.), καθώς και γ)
ποινικό μητρώο από την αρμόδια δικαστική αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί
σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας κατά την ημέρα του διαγωνισμού, δ) πρόσφατη εκτύπωση μέσω TAXISNET, ενεργούς δραστηριότητας επιτηδεύματος. Για το υπ’αριθμ. γ δύναται να προσκομισθεί αντίγραφο αίτησης για τη χορήγηση αποσπάσματος
ποινικού μητρώου. Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα με τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα ( καταστατικό, ΦΕΚ, κλπ ) ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη κλπ.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Ξεχωριστός φάκελος όπου θα αναγράφεται εξωτερικά ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

Υποφάκελος καλά σφραγισμένος με την οικονομική προσφορά η οποία δεν πρέπει να έχει ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, σημειώσεις και διορθώσεις. Εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά (Α φάκελος – δικαιολογητικά συμμετοχής) δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δε λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται χωρίς να ανοιχθεί ο Β σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Επισυνάπτεται: Η υπ’αριθμ. πρωτ. 34/11.02.2021 Τεχνική Μελέτη της Κ.Ε.ΔΗ.Λ.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. επί της οδού Αριστοφάνους (Πάροδος Πλαταιών), πληροφορίες κ.κ. Πασβαντίδης Χαράλαμπος και Ζούβελου Ελένη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης των εκμισθωμένων διαμερισμάτων, των γραφείων διοίκησης και της αποθήκης της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ESTIA 2021: Στεγαστικό Πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία κατόπιν Συμφωνίας επιδότησης – χρηματοδότησης της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, συνολικού προϋπολογισμού 5.504,80€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του Τμήματος Παροχών και Προμηθειών της Κ.Ε.ΔΗ.Λ.

Προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές έως την Τετάρτη 10 Μαρτίου και ώρα 14:00 μ.μ. Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής (χαμηλότερης).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η προσφορά υποβάλλεται σε καλά σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος):
Μέσα στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα υπάρχουν:

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(Ξεχωριστός φάκελος όπου θα αναγράφεται εξωτερικά ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
Πρόσφατο πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς
τις α) φορολογικές, β) ασφαλιστικές υποχρεώσεις ΙΚΑ ( Ε.Φ.Κ.Α.) και Ο.Α.Ε.Ε. (Ε.Φ.Κ.Α.), καθώς και γ)
ποινικό μητρώο από την αρμόδια δικαστική αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί
σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας κατά την ημέρα του διαγωνισμού, δ) πρόσφατη εκτύπωση μέσω TAXISNET, ενεργούς δραστηριότητας επιτηδεύματος. Για το υπ’αριθμ. γ δύναται να προσκομισθεί αντίγραφο αίτησης για τη χορήγηση αποσπάσματος
ποινικού μητρώου. Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα με τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα ( καταστατικό, ΦΕΚ, κλπ ) ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη κλπ.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Ξεχωριστός φάκελος όπου θα αναγράφεται εξωτερικά ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

Υποφάκελος καλά σφραγισμένος με την οικονομική προσφορά η οποία δεν πρέπει να έχει ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, σημειώσεις και διορθώσεις. Εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά (Α φάκελος – δικαιολογητικά συμμετοχής) δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δε λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται χωρίς να ανοιχθεί ο Β σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Επισυνάπτεται: Η υπ’αριθμ. πρωτ. 34/11.02.2021 Τεχνική Μελέτη της Κ.Ε.ΔΗ.Λ.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. επί της οδού Αριστοφάνους (Πάροδος Πλαταιών), πληροφορίες κ.κ. Πασβαντίδης Χαράλαμπος και Ζούβελου Ελένη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *