O Δήμαρχος Λαμιέων συμμετείχε στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  λειτουργίας των Αναπτυξιακών Οργανισμών ΟΤΑ

Προσθέστε Εδώ το Κείμενο Επικεφαλίδας σας

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Την  4η και 5η Νοεμβρίου 2021, οργανώθηκε Διήμερο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.» και το Κέντρο Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης Αναπτυξιακών Οργανισμών Ελλάδας, με θέμα : «Το θεσμικό περιβάλλον λειτουργίας των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Τις εργασίες της διημερίδας αυτής παρακολούθησαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και υπηρεσιακά στελέχη του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος, ήταν Εισηγητής στη Διημερίδα όπου ανέπτυξε το θέμα :  «Οι προγραμματικές συμβάσεις ως εργαλείο για τους ΟΤΑ», σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος, μετά το πέρας της Διημερίδας;   δήλωσε σχετικά :

«…… με χαρά έλαβα την πρόσκληση για συμμετοχή, ως εισηγητής, στις εργασίες του διήμερου εκπαιδευτικού συνεδρίου. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον Πρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ, η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα με στόχο την προώθηση κοινών επιδιώξεων των Αναπτυξιακών Οργανισμών της χώρας. Άλλωστε, είναι ξεκάθαρο ότι η σύνθεση απόψεων και η συνένωση δυνάμεων, μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό μήνυμα, στις προκλήσεις των καιρών.

Ένα χρόνο μετά τη σύσταση και λειτουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ, μπορούμε πλέον αποδεδειγμένα να υποστηρίξουμε ότι η λειτουργία του διασφαλίζει συγκεκριμένες θετικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες των μετόχων – φορέων της. Ο Οργανισμός αποτέλεσε αρχικά τον αναπτυξιακό βραχίονα των Δήμων – μετόχων και των υπηρεσιών και σήμερα, μέσα από την τεχνογνωσία που ανέπτυξε και συνεχώς διευρύνει, είναι σε θέση, να προσφέρει στήριξη στη γνώση, την καινοτομία και την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Πιστεύω βαθύτατα, ότι οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί λειτουργώντας ως σύγχρονες οντότητες που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και προτάσσουν την κοινωνική τους χρησιμότητα, μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ευκαιριών επένδυσης και απασχόλησης στους Δήμους – μετόχους. Με τη συμμετοχή τους δε, σε συνεργασίες, συνέργειες, συμπράξεις και στρατηγικές αναπτυξιακού χαρακτήρα, με άλλους οργανισμούς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μπορούν τεκμηριωμένα να υποστηρίξουν την ισχυρή τοπική ανάπτυξη.

Η διημερίδα αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία να επιβεβαιωθεί ότι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ, απολαμβάνει σεβασμό και αναγνώριση από τους συναδέλφους άλλων οργανισμών, δίνοντας το παράδειγμα για τον υποδειγματικό τρόπο λειτουργίας.

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση γιατί η επίτευξη των στόχων που εξυπηρετεί η σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού μέρα με τη μέρα εδραιώνεται, με τη συνεργασία, την ένωση δυνάμεων και βέβαια μετρήσιμα αποτελέσματα, βασισμένα σ’ ένα  αξιακό πλαίσιο αλληλεγγύης, διαφάνειας και λογοδοσίας,  προς όφελος των  Δήμων μας και του κοινωνικού συνόλου πάνω απ’ όλα …..»

Ολόκληρη η εισήγηση του προέδρου και Δημάρχου Λαμιέων, Θύμιου Καραΐσκου, έχει ως εξής:

«Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, η τοπική ανάπτυξη προϋποθέτει μια ευρεία συμμετοχική  διαδικασία, ικανή αφενός στο να οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό ή/και αλλαγή των στοι-χείων εκείνων που απαρτίζουν τη δομή ενός κοινωνικού συνόλου μιας περιοχής κι αφετέ-ρου να επιτύχει κοινωνική και υλική πρόοδο για την πλειονότητα των μελών του κοινωνι-κού αυτού συνόλου. Υπό την έννοια αυτή, η τοπική ανάπτυξη αποτελεί τον αντικειμενικό σκοπό κάθε αναπτυξιακής πολιτικής, υιοθετεί τη στρατηγική της από τη βάση και την εφαρμόζει, παράλληλα με την εθνική και περιφερειακή στρατηγική, ενεργοποιώντας τόσο τον τοπικό πληθυσμό όσο και τις υπόλοιπες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της περιοχής.

Το σημαντικό αυτό ρόλο ως προς την προώθηση, παρακολούθηση και υποστήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας στους Δήμους – μετόχους μπορεί να διαδραματίσει ο Αναπτυ-ξιακός Οργανισμός που ιδρύεται στη βάση του Ν.4764/2020, αποτελώντας ένα νέο επίπε-δο σύνδεσης και υποβοήθησης του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα των μετόχων. Ένας από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι οι προγραμματικές συμβάσεις.

Οι Προγραμματικές Συμβάσεις αποτελούν μία θεσμική ρύθμιση, η οποία εισήχθη για πρώτη φορά στην ελληνική πραγματικότητα με το Ν. 1416/1984 και αφορούν στην ανά-πτυξη συνεργασίας μεταξύ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και διαφόρων δημόσιων φορέων, με σκοπό την μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο πρωτοείσακτος θεσμός των Προγραμματικών Συμβάσεων αποσκοπούσε στην ενίσχυση της αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Υπό αυτή λοιπόν την έννοια ο λόγος γίνεται για ένα θεσμικό «εργαλείο», που ευθύς εξαρ-χής τέθηκε στην διάθεση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η έως τώρα χρη-σιμότητα και χρηστικότητά του έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική, για σχεδόν τέσσερεις δεκαετίες.

Το πλέον σημαντικό στοιχείο των Προγραμματικών Συμβάσεων είναι η δυνατότητα, που παρέχουν στους Ο.Τ.Α., προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους στόχους και σκοπούς τους, να αναπτύσσουν συνεργασίες με άλλους φορείς:

-είτε αναπληρώνοντας δικές τους αδυναμίες (όπως για παράδειγμα η ικανότητά τους να εξυπηρετήσουν αυτοτελώς τις ανάγκες τους),

-είτε εκτείνοντας χωρικά το εύρος των αναπτυξιακών παρεμβάσεών τους, κατά τρόπο που να καλύπτονται ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές, μέσα στα διοικητικά όρια περισσότερων Δήμων ή/και Περιφερειών και

-οπωσδήποτε δημιουργώντας συνθήκες συνολικών και όχι αποσπασματικών παρεμβάσε-ων

Αναλύοντας αυτές τις εξυπηρετήσεις, μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής σχετικά με την:

Ως προς την αναπλήρωση αδυναμιών

Η αντικειμενική πραγματικότητα, ιδιαίτερα για τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, εμφανίζει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με:

Την ελλιπή στελέχωσή τους, τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά. Ιδιαίτερα εμφανές είναι το πρόβλημα στην ποιότητα των στελεχών, δεδομένου ότι απουσιάζουν ειδικότητες με ανα-γκαία επιστημονική κατάρτιση σε πεδία αιχμής (όπως π.χ. ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υποστήριξη δράσεων και ενεργειών αναπτυξιακού χαρακτήρα), πρόβλημα που επιτείνε-ται από την αντικειμενική τους αδυναμία να προχωρήσουν σε απαιτούμενες προσλήψεις, ώστε να ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες στον χρόνο που αναπτύσσονται. Επιπλέον, η γενικότερη δημοσιονομική πολιτική των τελευταίων δέκα και πλέον ετών και ειδικότερα αυτή του περιορισμού των προσλήψεων, είχε σαν αποτέλεσμα να συρρικνωθούν στελε-χιακά σημαντικοί τομείς καθημερινής δραστηριότητας, όπως π.χ, μεταξύ άλλων, η καθα-ριότητα και το πράσινο. Ως αποτέλεσμα αυτής της αδυναμίας εμφανίζεται μια υστέρηση στην στελεχιακή τους επάρκεια, η οποία οδηγεί σε καθυστερήσεις ή/και ακυρώσεις στην όλη διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικών.

Την ανεπάρκειά τους σε επίπεδο τεχνολογικού / μηχανικού εξοπλισμού και τεχνογνωσίας, προκειμένου να υποστηρίξουν ενέργειες που εντάσσονται στον γενικότερο και ειδικότερο επιχειρησιακό σχεδιασμό τους.

Ως προσ τη χωρικότητα των παρεμβάσεων

Οι γενικότερες συνθήκες λειτουργίας των τοπικών κοινωνιών δεν εξαντλούνται εντός των διοικητικών ορίων ενός ΟΤΑ, αλλά είναι προφανές ότι εκτείνονται και πέραν αυτών, ευ-ρισκόμενες σε διαρκή αλληλεπίδραση. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται εξ αντικειμένου η ανάγκη για κοινές προσπάθειες όμορων ΟΤΑ και επομένως είναι απαραίτητη η ύπαρξη θεσμικών εργαλείων, που να υποστηρίζουν και να εξυπηρετούν αυτή την αναγκαιότητα, υπό την έννοια μιας συνολικότερης χωρικής/γεωγραφικής εξυπηρέτησης και την λογική επίτευξης οικονομιών κλίμακας.

Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα για τις Προγραμματικές Συμβάσεις, όπως έχει μετεξελιχθεί και προσαρμοσθεί στις νέες συνθήκες λειτουργίας των ΟΤΑ, προσδιορίζεται κατά βάση από το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, αλλά και τον Ν.4412/2016 όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Τα κυριότερα σημεία του, αναφορικά με τους εν δυνάμει συμβαλλόμενους, έχουν ως ακολούθως:

-Δυνατότητα σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης έχουν όλοι οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και ένα πλήθος φορέων που σχετίζονται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση (ενδεικτικά αναφέ-ρονται η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, οι Δημο-τικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης,  καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κλη-ροδοτήματα και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα).

-Φορείς με τους οποίους μπορούν να συνάπτονται Προγραμματικές Συμβάσεις είναι, με-ταξύ άλλων, το Δημόσιο, η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προ-γραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε., η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίων Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.), το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η Ε.Ε.Τ.Α.Α., οι Υγειονομικές Περιφέρειες, τα δημόσια νοσοκομεία, η ΔΕΗ, οι Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι των ΟΤΑ κλπ. Στις προγραμματικές συμβάσεις επιτρέπεται και η συμμετοχή επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, Επιμελητηρίων, κλπ.

-Προγραμματικές Συμβάσεις μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους και όλοι οι ΟΤΑ και φορείς που σχετίζονται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Από το εύρος του παραπάνω καταλόγου, με τους φορείς που μπορούν να συμμετέχουν στη σύναψη μιας Προγραμματικής Σύμβασης, γίνεται απολύτως κατανοητή η σημαντικό-τητα του θεσμού και οι δυνατότητες που παρέχονται στους ΟΤΑ. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει για την δυνατότητα σύναψης ΠΣ με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Οι λόγοι που τεκμηριώνουν την εκτίμηση ότι οι Προγραμματικές Συμβάσεις αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην λειτουργία των ΟΤΑ συνοψίζονται ως εξής:

-Για την εκτέλεσή τους και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώ-σεων των συμβαλλόμενων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλό-μενου στον άλλον, καθώς και η μεταξύ τους παραχώρηση χρήσης ακινήτων, εγκαταστά-σεων, εξοπλισμού και μέσων, κατά τρόπο που να αμβλύνονται έως και να μηδενίζονται οι αδυναμίες που εμφανίζουν οι ΟΤΑ στην επίτευξη των στόχων τους.

-Το περιεχόμενό τους προσδιορίζεται με ακριβή τρόπο (το αντικείμενο, ο σκοπός και η διάρκεια της σύμβασης, το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, το απαιτούμενο προ-σωπικό για την κάθε επιμέρους εργασία, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι ανα-λαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις, ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκ-πλήρωση της προγραμματικής σύμβασης λειτουργικών εξόδων, καθώς και η διαδικασία καταβολής τους), διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο και «δίκαιο» πλαίσιο συνεργασίας για το οποίο απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλων των συμμετεχόντων φορέων.

-Για την υλοποίησή τους, προβλέπεται η ύπαρξη μηχανισμού διοίκησης της Προγραμμα-τικής Σύμβασης, έτσι ώστε να μην καταλείπονται περιθώρια αμφισβητήσεων και δη-μιουργίας ετεροβαρών σχέσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.

-Παρέχεται η δυνατότητα σε ένα ευρύ φάσμα φορέων, που καλύπτουν ένα ευρύτατο φά-σμα θεματικών αντικειμένων, να συμμετέχουν στην προγραμματική σύμβαση και ως εκ τούτου μπορεί να εξασφαλισθεί σημαντική συνέργεια και αξιόλογο πολλαπλασιαστικό όφελος, με άμεση αντανάκλαση στους επισπεύδοντες ΟΤΑ.

-Με αυτή την οπτική αποκτά ιδιαίτερο νόημα η έννοια της χωρικότητας στην εφαρμογή των πολιτικών τοπικής ανάπτυξης.

-Η χρηματοδότηση των αντικειμένων της Προγραμματικής Σύμβασης, εφόσον απαιτείται, μπορεί να γίνεται μέσα από διάφορες χρηματοδοτικές πηγές όπως το Πρόγραμμα Δημο-σίων Επενδύσεων, το ΕΣΠΑ και άλλα κοινοτικά κονδύλια, διάφορα εθνικά ή περιφερεια-κά προγράμματα, καθώς και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων, ενώ είναι δυνατή, υπό προϋποθέσεις, και η χρηματοδότηση μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων.

-Υπόκεινται σε προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και κατά συνέπεια εξασφαλίζεται η ορθή κατάρτισή τους.

Η λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των Προγραμματικών Συμβάσεων, ως θε-σμικού αναπτυξιακού εργαλείου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020 που αφορά στην σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σκοπός των οποίων είναι, μεταξύ άλλων:

-η από κοινού με τους ΟΤΑ εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής προς όφελος των το-πικών κοινωνιών,

-η ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής επάρκειας των ΟΤΑ, μέσω της επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης,

-η ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής,

-η εν γένει υποστήριξη των ΟΤΑ στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων

Προσεγγίζοντας συνδυαστικά αφενός τους βασικούς λόγους που εκτέθηκαν παραπάνω για την χρησιμότητα των Προγραμματικών Συμβάσεων  στους ΟΤΑ και αφετέρου τους σκοπούς των Αναπτυξιακών Οργανισμών προκύπτει ότι υφίσταται απόλυτη συμπληρω-ματικότητα μεταξύ τους ως αναπτυξιακών εργαλείων δεδομένου ότι η υποστήριξη και ενδυνάμωση των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την οποία επιδιώκει ο θεσμός των Προγραμματικών Συμβάσεων, βρίσκει πεδίο εφαρμογής μέσα από την συνεργασία των ΟΤΑ με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς  και μάλιστα εξασφαλίζοντας ευρύτερες χω-ρικές αναφορές.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η αξιοποίηση του θεσμικού εργαλείου των Προγραμματικών Συμβάσεων αποτελεί για τους ΟΤΑ μια δυνατότητα η οποία τους παρέ-χει πολλαπλά οφέλη δεδομένου ότι :

-Τους εξασφαλίζει επάρκεια (ποσοτική και ποιοτική) σε στελεχιακό δυναμικό και μάλιστα με τρόπο εξορθολογισμένο, δηλαδή ελεγχόμενο ως προς τα παραμετρικά της στοιχεία, όπως για παράδειγμα εξειδίκευση και χρονική διάρκεια

-Τους εξασφαλίζει επάρκεια σε τεχνολογικό και μηχανικό εξοπλισμό, αλλά και τεχνο-γνωσία

-Τους εξασφαλίζει διάχυση αποτελέσματος των αναπτυξιακών πολιτικών τους, υπό την έννοια της συνεργατικότητας και συμπληρωματικότητας ενεργειών.

-Διαμορφώνει συνθήκες ισόρροπης χωρικής ανάπτυξης, υπό την έννοια ότι στον ίδιο γεω-γραφικό χώρο δεν δημιουργούνται κοινωνικές εξυπηρετήσεις δύο ταχυτήτων.

-Συμβάλλει στην διαμόρφωση κοινής αντίληψης στον τρόπο αντιμετώπισης κοινών προ-βλημάτων.

-Συσπειρώνει και αξιοποιεί μεγαλύτερο αριθμό πόρων, ανθρώπινων και οικονομικών.

Κυρίες και κύριοι,

τον Ιούνιο του 2020 πέντε Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας  Φθιώτιδας, οι Δήμοι Λα-μιέων, Δομοκού, Στυλίδος Μακρακώμης και Αμφίκλειας – Ελάτειας, έλαβαν ισάριθμες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων τους για τη σύσταση  του πρώτου Αναπτυξιακού Οργανισμού στη χώρα, με την ονομασία ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ, αναβιώνοντας συμβολικά, με αυτό τον τρόπο, την πιο σημαντική αρχαία Αμφικτυονία της χώρας, αυτή της Κεντρι-κής Ελλάδας.

Καταφέραμε στο σύντομο διάστημα λειτουργίας του, να δημιουργήσουμε στέρεες βάσεις, με αξιόλογα κι έμπειρα στελέχη από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με σύγχρονες εγκα-ταστάσεις, άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό, επιστημονική και μεθοδολογική προσέγγιση στις εργασίες του.

Σήμερα, ένα χρόνο μετά, μπορούμε βάσιμα να πούμε ότι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «πήρε μπροστά» κι εξυπηρετεί πλέον όχι μόνο τους Δήμους – μετόχους αλλά και άλλους Δήμους της ευρύτερης περιοχής, παρέχοντας με τη χρήση των προγραμματικών συμβά-σεων, πλήρη τεχνική υποστήριξη, τόσο σε μελετητικό όσο και σε εκτελεστικό επίπεδο.

Να αναφέρω ως παράδειγμα μόνο, ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας αιτήσεων χρηματο-δότησης μέσω του προγράμματος Α.ΤΡΙΤΣΗΣ, ο Οργανισμός συνέδραμε μελετητικά σε έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 120.000. 000 Ευρώ.

Κλείνοντας, αφού συγχαρώ τους διοργανωτές για την εξαιρετική οργάνωση, επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ, του οποίου έχω την τιμή να είμαι ο Πρόεδρος του Δ.Σ., έχει θέσει ψηλά στις προτεραιότητές του ένα αειφόρο μοντέλο ανάπτυξης. Ένα μοντέλο που μέσα από ευρύτατες συνεργασίες αξιο-ποιώντας τεχνογνωσία, εμπειρία και σύγχρονες μεθοδολογίες, μπορούμε να πετύχουμε το ύψιστο λειτουργικό αποτέλεσμα για το κοινωνικό σύνολο.

Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας».

Την  4η και 5η Νοεμβρίου 2021, οργανώθηκε Διήμερο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.» και το Κέντρο Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης Αναπτυξιακών Οργανισμών Ελλάδας, με θέμα : «Το θεσμικό περιβάλλον λειτουργίας των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Τις εργασίες της διημερίδας αυτής παρακολούθησαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και υπηρεσιακά στελέχη του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος, ήταν Εισηγητής στη Διημερίδα όπου ανέπτυξε το θέμα :  «Οι προγραμματικές συμβάσεις ως εργαλείο για τους ΟΤΑ», σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος, μετά το πέρας της Διημερίδας;   δήλωσε σχετικά :

«…… με χαρά έλαβα την πρόσκληση για συμμετοχή, ως εισηγητής, στις εργασίες του διήμερου εκπαιδευτικού συνεδρίου. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον Πρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ, η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα με στόχο την προώθηση κοινών επιδιώξεων των Αναπτυξιακών Οργανισμών της χώρας. Άλλωστε, είναι ξεκάθαρο ότι η σύνθεση απόψεων και η συνένωση δυνάμεων, μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό μήνυμα, στις προκλήσεις των καιρών.

Ένα χρόνο μετά τη σύσταση και λειτουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ, μπορούμε πλέον αποδεδειγμένα να υποστηρίξουμε ότι η λειτουργία του διασφαλίζει συγκεκριμένες θετικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες των μετόχων – φορέων της. Ο Οργανισμός αποτέλεσε αρχικά τον αναπτυξιακό βραχίονα των Δήμων – μετόχων και των υπηρεσιών και σήμερα, μέσα από την τεχνογνωσία που ανέπτυξε και συνεχώς διευρύνει, είναι σε θέση, να προσφέρει στήριξη στη γνώση, την καινοτομία και την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Πιστεύω βαθύτατα, ότι οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί λειτουργώντας ως σύγχρονες οντότητες που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και προτάσσουν την κοινωνική τους χρησιμότητα, μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ευκαιριών επένδυσης και απασχόλησης στους Δήμους – μετόχους. Με τη συμμετοχή τους δε, σε συνεργασίες, συνέργειες, συμπράξεις και στρατηγικές αναπτυξιακού χαρακτήρα, με άλλους οργανισμούς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μπορούν τεκμηριωμένα να υποστηρίξουν την ισχυρή τοπική ανάπτυξη.

Η διημερίδα αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία να επιβεβαιωθεί ότι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ, απολαμβάνει σεβασμό και αναγνώριση από τους συναδέλφους άλλων οργανισμών, δίνοντας το παράδειγμα για τον υποδειγματικό τρόπο λειτουργίας.

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση γιατί η επίτευξη των στόχων που εξυπηρετεί η σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού μέρα με τη μέρα εδραιώνεται, με τη συνεργασία, την ένωση δυνάμεων και βέβαια μετρήσιμα αποτελέσματα, βασισμένα σ’ ένα  αξιακό πλαίσιο αλληλεγγύης, διαφάνειας και λογοδοσίας,  προς όφελος των  Δήμων μας και του κοινωνικού συνόλου πάνω απ’ όλα …..»

Ολόκληρη η εισήγηση του προέδρου και Δημάρχου Λαμιέων, Θύμιου Καραΐσκου, έχει ως εξής:

«Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, η τοπική ανάπτυξη προϋποθέτει μια ευρεία συμμετοχική  διαδικασία, ικανή αφενός στο να οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό ή/και αλλαγή των στοι-χείων εκείνων που απαρτίζουν τη δομή ενός κοινωνικού συνόλου μιας περιοχής κι αφετέ-ρου να επιτύχει κοινωνική και υλική πρόοδο για την πλειονότητα των μελών του κοινωνι-κού αυτού συνόλου. Υπό την έννοια αυτή, η τοπική ανάπτυξη αποτελεί τον αντικειμενικό σκοπό κάθε αναπτυξιακής πολιτικής, υιοθετεί τη στρατηγική της από τη βάση και την εφαρμόζει, παράλληλα με την εθνική και περιφερειακή στρατηγική, ενεργοποιώντας τόσο τον τοπικό πληθυσμό όσο και τις υπόλοιπες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της περιοχής.

Το σημαντικό αυτό ρόλο ως προς την προώθηση, παρακολούθηση και υποστήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας στους Δήμους – μετόχους μπορεί να διαδραματίσει ο Αναπτυ-ξιακός Οργανισμός που ιδρύεται στη βάση του Ν.4764/2020, αποτελώντας ένα νέο επίπε-δο σύνδεσης και υποβοήθησης του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα των μετόχων. Ένας από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι οι προγραμματικές συμβάσεις.

Οι Προγραμματικές Συμβάσεις αποτελούν μία θεσμική ρύθμιση, η οποία εισήχθη για πρώτη φορά στην ελληνική πραγματικότητα με το Ν. 1416/1984 και αφορούν στην ανά-πτυξη συνεργασίας μεταξύ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και διαφόρων δημόσιων φορέων, με σκοπό την μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο πρωτοείσακτος θεσμός των Προγραμματικών Συμβάσεων αποσκοπούσε στην ενίσχυση της αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Υπό αυτή λοιπόν την έννοια ο λόγος γίνεται για ένα θεσμικό «εργαλείο», που ευθύς εξαρ-χής τέθηκε στην διάθεση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η έως τώρα χρη-σιμότητα και χρηστικότητά του έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική, για σχεδόν τέσσερεις δεκαετίες.

Το πλέον σημαντικό στοιχείο των Προγραμματικών Συμβάσεων είναι η δυνατότητα, που παρέχουν στους Ο.Τ.Α., προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους στόχους και σκοπούς τους, να αναπτύσσουν συνεργασίες με άλλους φορείς:

-είτε αναπληρώνοντας δικές τους αδυναμίες (όπως για παράδειγμα η ικανότητά τους να εξυπηρετήσουν αυτοτελώς τις ανάγκες τους),

-είτε εκτείνοντας χωρικά το εύρος των αναπτυξιακών παρεμβάσεών τους, κατά τρόπο που να καλύπτονται ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές, μέσα στα διοικητικά όρια περισσότερων Δήμων ή/και Περιφερειών και

-οπωσδήποτε δημιουργώντας συνθήκες συνολικών και όχι αποσπασματικών παρεμβάσε-ων

Αναλύοντας αυτές τις εξυπηρετήσεις, μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής σχετικά με την:

Ως προς την αναπλήρωση αδυναμιών

Η αντικειμενική πραγματικότητα, ιδιαίτερα για τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, εμφανίζει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με:

Την ελλιπή στελέχωσή τους, τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά. Ιδιαίτερα εμφανές είναι το πρόβλημα στην ποιότητα των στελεχών, δεδομένου ότι απουσιάζουν ειδικότητες με ανα-γκαία επιστημονική κατάρτιση σε πεδία αιχμής (όπως π.χ. ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υποστήριξη δράσεων και ενεργειών αναπτυξιακού χαρακτήρα), πρόβλημα που επιτείνε-ται από την αντικειμενική τους αδυναμία να προχωρήσουν σε απαιτούμενες προσλήψεις, ώστε να ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες στον χρόνο που αναπτύσσονται. Επιπλέον, η γενικότερη δημοσιονομική πολιτική των τελευταίων δέκα και πλέον ετών και ειδικότερα αυτή του περιορισμού των προσλήψεων, είχε σαν αποτέλεσμα να συρρικνωθούν στελε-χιακά σημαντικοί τομείς καθημερινής δραστηριότητας, όπως π.χ, μεταξύ άλλων, η καθα-ριότητα και το πράσινο. Ως αποτέλεσμα αυτής της αδυναμίας εμφανίζεται μια υστέρηση στην στελεχιακή τους επάρκεια, η οποία οδηγεί σε καθυστερήσεις ή/και ακυρώσεις στην όλη διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικών.

Την ανεπάρκειά τους σε επίπεδο τεχνολογικού / μηχανικού εξοπλισμού και τεχνογνωσίας, προκειμένου να υποστηρίξουν ενέργειες που εντάσσονται στον γενικότερο και ειδικότερο επιχειρησιακό σχεδιασμό τους.

Ως προσ τη χωρικότητα των παρεμβάσεων

Οι γενικότερες συνθήκες λειτουργίας των τοπικών κοινωνιών δεν εξαντλούνται εντός των διοικητικών ορίων ενός ΟΤΑ, αλλά είναι προφανές ότι εκτείνονται και πέραν αυτών, ευ-ρισκόμενες σε διαρκή αλληλεπίδραση. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται εξ αντικειμένου η ανάγκη για κοινές προσπάθειες όμορων ΟΤΑ και επομένως είναι απαραίτητη η ύπαρξη θεσμικών εργαλείων, που να υποστηρίζουν και να εξυπηρετούν αυτή την αναγκαιότητα, υπό την έννοια μιας συνολικότερης χωρικής/γεωγραφικής εξυπηρέτησης και την λογική επίτευξης οικονομιών κλίμακας.

Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα για τις Προγραμματικές Συμβάσεις, όπως έχει μετεξελιχθεί και προσαρμοσθεί στις νέες συνθήκες λειτουργίας των ΟΤΑ, προσδιορίζεται κατά βάση από το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, αλλά και τον Ν.4412/2016 όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Τα κυριότερα σημεία του, αναφορικά με τους εν δυνάμει συμβαλλόμενους, έχουν ως ακολούθως:

-Δυνατότητα σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης έχουν όλοι οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και ένα πλήθος φορέων που σχετίζονται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση (ενδεικτικά αναφέ-ρονται η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, οι Δημο-τικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης,  καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κλη-ροδοτήματα και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα).

-Φορείς με τους οποίους μπορούν να συνάπτονται Προγραμματικές Συμβάσεις είναι, με-ταξύ άλλων, το Δημόσιο, η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προ-γραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε., η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίων Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.), το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η Ε.Ε.Τ.Α.Α., οι Υγειονομικές Περιφέρειες, τα δημόσια νοσοκομεία, η ΔΕΗ, οι Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι των ΟΤΑ κλπ. Στις προγραμματικές συμβάσεις επιτρέπεται και η συμμετοχή επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, Επιμελητηρίων, κλπ.

-Προγραμματικές Συμβάσεις μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους και όλοι οι ΟΤΑ και φορείς που σχετίζονται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Από το εύρος του παραπάνω καταλόγου, με τους φορείς που μπορούν να συμμετέχουν στη σύναψη μιας Προγραμματικής Σύμβασης, γίνεται απολύτως κατανοητή η σημαντικό-τητα του θεσμού και οι δυνατότητες που παρέχονται στους ΟΤΑ. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει για την δυνατότητα σύναψης ΠΣ με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Οι λόγοι που τεκμηριώνουν την εκτίμηση ότι οι Προγραμματικές Συμβάσεις αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην λειτουργία των ΟΤΑ συνοψίζονται ως εξής:

-Για την εκτέλεσή τους και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώ-σεων των συμβαλλόμενων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλό-μενου στον άλλον, καθώς και η μεταξύ τους παραχώρηση χρήσης ακινήτων, εγκαταστά-σεων, εξοπλισμού και μέσων, κατά τρόπο που να αμβλύνονται έως και να μηδενίζονται οι αδυναμίες που εμφανίζουν οι ΟΤΑ στην επίτευξη των στόχων τους.

-Το περιεχόμενό τους προσδιορίζεται με ακριβή τρόπο (το αντικείμενο, ο σκοπός και η διάρκεια της σύμβασης, το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, το απαιτούμενο προ-σωπικό για την κάθε επιμέρους εργασία, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι ανα-λαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις, ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκ-πλήρωση της προγραμματικής σύμβασης λειτουργικών εξόδων, καθώς και η διαδικασία καταβολής τους), διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο και «δίκαιο» πλαίσιο συνεργασίας για το οποίο απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλων των συμμετεχόντων φορέων.

-Για την υλοποίησή τους, προβλέπεται η ύπαρξη μηχανισμού διοίκησης της Προγραμμα-τικής Σύμβασης, έτσι ώστε να μην καταλείπονται περιθώρια αμφισβητήσεων και δη-μιουργίας ετεροβαρών σχέσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.

-Παρέχεται η δυνατότητα σε ένα ευρύ φάσμα φορέων, που καλύπτουν ένα ευρύτατο φά-σμα θεματικών αντικειμένων, να συμμετέχουν στην προγραμματική σύμβαση και ως εκ τούτου μπορεί να εξασφαλισθεί σημαντική συνέργεια και αξιόλογο πολλαπλασιαστικό όφελος, με άμεση αντανάκλαση στους επισπεύδοντες ΟΤΑ.

-Με αυτή την οπτική αποκτά ιδιαίτερο νόημα η έννοια της χωρικότητας στην εφαρμογή των πολιτικών τοπικής ανάπτυξης.

-Η χρηματοδότηση των αντικειμένων της Προγραμματικής Σύμβασης, εφόσον απαιτείται, μπορεί να γίνεται μέσα από διάφορες χρηματοδοτικές πηγές όπως το Πρόγραμμα Δημο-σίων Επενδύσεων, το ΕΣΠΑ και άλλα κοινοτικά κονδύλια, διάφορα εθνικά ή περιφερεια-κά προγράμματα, καθώς και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων, ενώ είναι δυνατή, υπό προϋποθέσεις, και η χρηματοδότηση μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων.

-Υπόκεινται σε προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και κατά συνέπεια εξασφαλίζεται η ορθή κατάρτισή τους.

Η λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των Προγραμματικών Συμβάσεων, ως θε-σμικού αναπτυξιακού εργαλείου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020 που αφορά στην σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σκοπός των οποίων είναι, μεταξύ άλλων:

-η από κοινού με τους ΟΤΑ εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής προς όφελος των το-πικών κοινωνιών,

-η ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής επάρκειας των ΟΤΑ, μέσω της επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης,

-η ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής,

-η εν γένει υποστήριξη των ΟΤΑ στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων

Προσεγγίζοντας συνδυαστικά αφενός τους βασικούς λόγους που εκτέθηκαν παραπάνω για την χρησιμότητα των Προγραμματικών Συμβάσεων  στους ΟΤΑ και αφετέρου τους σκοπούς των Αναπτυξιακών Οργανισμών προκύπτει ότι υφίσταται απόλυτη συμπληρω-ματικότητα μεταξύ τους ως αναπτυξιακών εργαλείων δεδομένου ότι η υποστήριξη και ενδυνάμωση των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την οποία επιδιώκει ο θεσμός των Προγραμματικών Συμβάσεων, βρίσκει πεδίο εφαρμογής μέσα από την συνεργασία των ΟΤΑ με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς  και μάλιστα εξασφαλίζοντας ευρύτερες χω-ρικές αναφορές.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η αξιοποίηση του θεσμικού εργαλείου των Προγραμματικών Συμβάσεων αποτελεί για τους ΟΤΑ μια δυνατότητα η οποία τους παρέ-χει πολλαπλά οφέλη δεδομένου ότι :

-Τους εξασφαλίζει επάρκεια (ποσοτική και ποιοτική) σε στελεχιακό δυναμικό και μάλιστα με τρόπο εξορθολογισμένο, δηλαδή ελεγχόμενο ως προς τα παραμετρικά της στοιχεία, όπως για παράδειγμα εξειδίκευση και χρονική διάρκεια

-Τους εξασφαλίζει επάρκεια σε τεχνολογικό και μηχανικό εξοπλισμό, αλλά και τεχνο-γνωσία

-Τους εξασφαλίζει διάχυση αποτελέσματος των αναπτυξιακών πολιτικών τους, υπό την έννοια της συνεργατικότητας και συμπληρωματικότητας ενεργειών.

-Διαμορφώνει συνθήκες ισόρροπης χωρικής ανάπτυξης, υπό την έννοια ότι στον ίδιο γεω-γραφικό χώρο δεν δημιουργούνται κοινωνικές εξυπηρετήσεις δύο ταχυτήτων.

-Συμβάλλει στην διαμόρφωση κοινής αντίληψης στον τρόπο αντιμετώπισης κοινών προ-βλημάτων.

-Συσπειρώνει και αξιοποιεί μεγαλύτερο αριθμό πόρων, ανθρώπινων και οικονομικών.

Κυρίες και κύριοι,

τον Ιούνιο του 2020 πέντε Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας  Φθιώτιδας, οι Δήμοι Λα-μιέων, Δομοκού, Στυλίδος Μακρακώμης και Αμφίκλειας – Ελάτειας, έλαβαν ισάριθμες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων τους για τη σύσταση  του πρώτου Αναπτυξιακού Οργανισμού στη χώρα, με την ονομασία ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ, αναβιώνοντας συμβολικά, με αυτό τον τρόπο, την πιο σημαντική αρχαία Αμφικτυονία της χώρας, αυτή της Κεντρι-κής Ελλάδας.

Καταφέραμε στο σύντομο διάστημα λειτουργίας του, να δημιουργήσουμε στέρεες βάσεις, με αξιόλογα κι έμπειρα στελέχη από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με σύγχρονες εγκα-ταστάσεις, άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό, επιστημονική και μεθοδολογική προσέγγιση στις εργασίες του.

Σήμερα, ένα χρόνο μετά, μπορούμε βάσιμα να πούμε ότι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «πήρε μπροστά» κι εξυπηρετεί πλέον όχι μόνο τους Δήμους – μετόχους αλλά και άλλους Δήμους της ευρύτερης περιοχής, παρέχοντας με τη χρήση των προγραμματικών συμβά-σεων, πλήρη τεχνική υποστήριξη, τόσο σε μελετητικό όσο και σε εκτελεστικό επίπεδο.

Να αναφέρω ως παράδειγμα μόνο, ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας αιτήσεων χρηματο-δότησης μέσω του προγράμματος Α.ΤΡΙΤΣΗΣ, ο Οργανισμός συνέδραμε μελετητικά σε έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 120.000. 000 Ευρώ.

Κλείνοντας, αφού συγχαρώ τους διοργανωτές για την εξαιρετική οργάνωση, επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ, του οποίου έχω την τιμή να είμαι ο Πρόεδρος του Δ.Σ., έχει θέσει ψηλά στις προτεραιότητές του ένα αειφόρο μοντέλο ανάπτυξης. Ένα μοντέλο που μέσα από ευρύτατες συνεργασίες αξιο-ποιώντας τεχνογνωσία, εμπειρία και σύγχρονες μεθοδολογίες, μπορούμε να πετύχουμε το ύψιστο λειτουργικό αποτέλεσμα για το κοινωνικό σύνολο.

Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ