ΛΑΡΚΟ: Fast track νομιμοποίηση αυθαιρέτων της εταιρείας για να πουληθεί – Χωρίς παράβολα και πρόστιμα

Παράλληλα αναστέλλονται πιθανά πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης καθώς επίσης και κάθε άλλη κύρωση.

9 Φεβρουαρίου 2022

του/της Θεοφανία Μίγκου

Με fast track διαδικασίες και χωρίς την πληρωμή παράβολου και ενιαίου ειδικού προστίμου από τον πλειοδότη τουλάχιστον για τις κατασκευές και τις αλλαγές χρήσης κτισμάτων της ΛΑΡΚΟ που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, θα νομιμοποιηθούν όλα τα αυθαίρετα ακίνητα της επιχείρησης, από την οποία θα απολυθούν 1.080 άτομα προκειμένου να ολοκληρωθεί η πώλησή της και να μπορέσει να μεταβιβαστεί.

Παράλληλα αναστέλλονται πιθανά πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης καθώς επίσης και κάθε άλλη κύρωση. Στα υπό τακτοποίηση ακίνητα συγκαταλέγονται και οι εργατικές κατοικίες στους δύο οικισμούς στη Λάρυμνα και τον Άγιο Ιωάννη, στους οποίους διαμένουν 300 οικογένειες που με επίσης γρήγορες διαδικασίες έχουν κληθεί να τις εκκενώσουν.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι για πολλά από αυτά τα ακίνητα δεν υπάρχουν καν νόμιμες άδειες γεγονός που τα κατατάσσει άμεσα στην κατηγορία 5, οι κατασκευές και οι χρήσεις της οποίας σε άλλη περίπτωση δεν μπορούν πλέον να τακτοποιηθούν, ενώ και στο παρελθόν τα πρόστιμα για τις περιπτώσεις αυτές ήταν ιδιαίτερα αυξημένα.

Τη γρήγορη τακτοποίηση των ακινήτων της ΛΑΡΚΟ προϋποθέτει τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος, η οποία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ”Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας” (Α΄14)».

Παράλληλα από τις ρυθμίσεις αυτές, όπως ξεκάθαρα αναφέρει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει την τροπολογία, θα υπάρξει στον προϋπολογισμό και στον προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου απώλεια εσόδων, λόγω της απαλλαγής του πλειοδότη από την καταβολή του παραβόλου και του ειδικού ενιαίου προστίμου, αντίστοιχα για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου για την τακτοποίηση αυθαιρέτων.

 

Με την τροπολογία, όπως επισημαίνεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους:

– Προβλέπεται η υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων όλων των κατηγοριών, οι οποίες έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί πριν από την 28η Ιουλίου του 2011, σε κτίρια και εγκαταστάσεις που αναγνωρίσθηκαν, με δικαστική απόφαση ως ιδιοκτησία του ελληνικού Δημοσίου, στον ν.4495/2017, κατά παρέκκλιση των διατάξεων αυτού περί απαγόρευσης υπαγωγής αυθαιρέτων και ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτων, αλλά σύμφωνα με τις προβλέψεις για τις αυθαίρετες κατασκευές δημοσίου συμφέροντος.

Για τις συγκεκριμένες αυθαίρετες Κατασκευές ή αλλαγές χρήσης δεν καταβάλλονται από τον πλειοδότη που εγκαθίσταται σε αυτές, παράβολο και ενιαίο ειδικό πρόστιμο, ενώ δεν ισχύει η σχετική απαγόρευση για τις μισθώσεις και παραχωρήσεις αυτών. Κι αυτό γιατί σε διαφορετική περίπτωση δε θα μπορούσε ούτε να παραχωρηθεί ούτε να μεταβιβαστεί αφού η ισχύουσα νομοθεσία ρητά ορίζει ότι «Δεν επιτρέπεται η μίσθωση και παραχώρηση ακινήτων στα οποία έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης».

Σύμφωνα με την τροπολογία, για τις πρόχειρες ή προσωρινές κατασκευές καθώς και για τις λυόμενες κατασκευές εφαρμόζεται η διαδικασία οικειοθελούς κατεδάφισης ή απομάκρυνσης.

– Προβλέπεται επίσης ότι μπορούν να δηλωθούν και να υπαχθούν στον ν.4495/2017 περί τακτοποίησης αυθαιρέτων, κατά παρέκκλιση των διατάξεών του περί απαγόρευσης υπαγωγής αυθαιρέτων και ενιαίου ειδικού Προστίμου αυθαιρέτων, αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσεων όλων των κατηγοριών, οι οποίες έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί πριν από την 28η.7.2011 σε κτίρια και εγκαταστάσεις. που βρίσκονται σε γεωτεμάχια ιδιοκτησίας ή χρήσης της εταιρείας «ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.».

Στην περίπτωση αυτή τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία παράβολα και πρόστιμα υπαγωγής καταβάλλονται από τον πλειοδότη, στον οποίο μεταβιβάζονται τα εν λόγω ακίνητα, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του με την εν λόγω υποχρέωση, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις και τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης, εκτός από τη μεταβίβαση της κυριότητας.

Από την έναρξη ισχύος των συγκεκριμένων διατάξεων και εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις οι προαναφερόμενες κατασκευές και αλλαγές χρήσης τελούν σε καθεστώς αναστολής επιβολής κυρώσεων, δεν επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης και δεν ισχύει η απαγόρευση μίσθωσης ή παραχώρησης αυτών.

Βάσει της διαδικασίας που ορίζεται, η υπαγωγή των αυθαιρέτων κατασκευών στο νόμο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός έξι μηνών από την εγκατάσταση του πλειοδότη που θα αναδειχθεί από τον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό που διεξάγεται, κατόπιν υποβολής αίτησης. Η δήλωση υπαγωγής μπορεί να υποβληθεί και από τον ειδικό διαχειριστή της εταιρείας. Η αίτηση θα συνοδεύεται αποκλειστικά από τοπογραφικό διάγραμμα και τεχνική έκθεση μηχανικού, αναλυτική περιγραφή των αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων. Στην τροπολογία σημειώνεται ότι η υποχρέωση σύνταξης και υποβολής ηλεκτρονικής ταυτότητας για το σύνολο των εγκαταστάσεων βαρύνει τον μισθωτή.

Η μελέτη στατικής επάρκειας μπορεί να υποβληθεί μέσα σε προθεσμία τριών ετών από την ημερομηνία υπαγωγής, για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ4, Σ3 και πέντε ετών για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ2.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η τακτοποίηση των αυθαιρέτων είναι απαραίτητη καθώς όπως επισημαίνεται, θα «συνεισφέρει στη διατήρηση της λειτουργίας του εργοστασίου της Λάρυμνας και των θέσεων εργασίας των μελλοντικών εργαζομένων στην επιχείρηση». Σημειώνεται επίσης ότι με την προτεινόμενη διάταξη «παρέχεται στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό η απαιτούμενη ασφάλεια συναλλαγών, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η αύξηση του τιμήματος που θα προκύψει μετά την ανάδειξη πλειοδότη και θα οδηγήσει στην ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων που είχε λάβει κατά το παρελθόν η «ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.> από Ελληνικό Δημόσιο».

Με τις διατάξεις ορίζεται επίσης ότι οι υφιστάμενες πάσης φύσεως διοικητικές άδειες, γνωστοποιήσεις και εγκρίσεις, που είναι αναγκαίες για τη συνέχιση της δραστηριότητας των εγκαταστάσεων και για άσκηση δραστηριότητας από τον πλειοδότη που αναλαμβάνει την εκμετάλλευση των ακινήτων και των εγκαταστάσεων, θεωρούνται εν ισχύ για όλο το χρονικό διάστημα έως την πάροδο 5 ετών από την εγκατάσταση του κάθε πλειοδότη, μετά την ολοκλήρωση της αντίστοιχης διαγωνιστικής διαδικασίας και μεταβιβάζονται από την υπογραφή της κάθε σύμβασης αυτομάτως στον αντίστοιχο πλειοδότη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

23 Ιουλίου 2024
23 Ιουλίου 2024