Ανοικτή Πρόσκληση για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας

Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαμίας»

15 Μαρτίου 2023

του/της Θεοφανία Μίγκου

Ανοικτή Πρόσκληση για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαμίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5037869 (Υποέργο 13).

Συνοπτικά στοιχεία του Έργου:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Επιμελητήριο Φθιώτιδας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Νο. 2/Αρ. πρωτ. : 1640/15-03-2023

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Πρόσληψη προσωπικού» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαμίας»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξηντατεσσάρων λεπτών (16.593,64 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων & εισφορών.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επιμελητήριο Φθιώτιδας – Κύπρου & Ανθήλης, Λαμία, Ελλάδα.

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Έως 29/03/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ  ΕΔΩ

www.fthiotidoscc.gr

 ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Επιμελητήριο Φθιώτιδας – Κύπρου & Ανθήλης, Λαμία, Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

30 Μαρτίου 2023