24 Φεβρουαρίου 2021 20:12

Μειώνουν έξοδα, καταστήματα και προσωπικό οι τράπεζες

Συνεχή μείωση των λειτουργικών εξόδων, του προσωπικού και του δικτύου καταστημάτων τους καταγράφουν οι τράπεζες, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα β΄ τριμήνου και οι παρουσιάσεις στους αναλυτές για τις επιδόσεις στο σύνολο του α΄ εξαμήνου. Οι τράπεζες έκαναν λόγο για

Συνεχή μείωση των λειτουργικών εξόδων, του προσωπικού και του δικτύου καταστημάτων τους καταγράφουν οι τράπεζες, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα β΄ τριμήνου και οι παρουσιάσεις στους αναλυτές για τις επιδόσεις στο σύνολο του α΄ εξαμήνου. Οι τράπεζες έκαναν λόγο για αναληφθείσες πρωτοβουλίες που θα φανούν στο β΄ εξάμηνο του έτους. Οι γενικότερες εξελίξεις, πάντως, στο μέτωπο της μείωσης των κόκκινων δανείων και της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή, προδιαγράφουν ότι το 2018 θα είναι η τελευταία χρονιά “ήπιας” συρρίκνωσης του λειτουργικού κόστους για τις τράπεζες.

Η εικόνα για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους έχει ως εξής:

Η Τράπεζα Πειραιώς μείωσε το λειτουργικό της κόστος κατά 4% σε ετήσια βάση, με τον δείκτη κόστους προς έσοδα να διαμορφώνεται στο 54% (επαναλαμβανόμενα στοιχεία για το α΄ εξάμηνο). Στο α΄ εξάμηνο τα λειτουργικά επαναλαμβανόμενα έξοδα ανήλθαν σε 505 εκατ. ευρώ (407 εκατ. ευρώ για την Piraeus Core Bank και 97 εκατ. για την Piraeus Legacy Unit). Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων στο β΄ τρίμηνο 2018 ανήλθε σε 264 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων 261 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν σε 125 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων 122 εκατ. ευρώ.

H μείωση των επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων κατά 4% σε ετήσια βάση, εξαιρουμένου του έκτακτου κόστους από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, είναι κυρίως αποτέλεσμα του “προγράμματος μείωσης κόστους” (πρόγραμμα Horizon που ξεκίνησε το δ΄ τρίμηνο 2017) που εφαρμόζει η Τράπεζα και που άρχισε να αποδίδει καρπούς με το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στις αρχές του 2018, αλλά και αποτέλεσμα άλλων δράσεων που στοχεύουν σε μείωση των διοικητικών δαπανών.

Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς έχει αναλάβει 16 πρωτοβουλίες για τη μείωση του κόστους στην Ελλάδα περισσότερο από 200 εκατ. ευρώ την περίοδο 2018 – 2020. Ήδη έχουν υλοποιηθεί δράσεις 86 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 39 εκατ. ευρώ ελάφρυναν τα διοικητικά έξοδα και 47 εκατ. ευρώ ήταν το αποτέλεσμα της ελάφρυνσης των εξόδων προσωπικού από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.

Σημειώνεται ότι στο τέλος Ιουνίου 2018 το προσωπικό της Τράπεζας Πειραιώς είχε μειωθεί σε 12.390 εργαζόμενους (από 19.401 τον Δεκέμβριο 2012) και το δίκτυο των καταστημάτων σε 574 (από 1.380 στο τέλος του 2012).

Οι λειτουργικές δαπάνες της Εθνικής Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 433 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2018 (+3% σε ετήσια βάση) λόγω της αύξησης των γενικών και διοικητικών εξόδων (+6% σε ετήσια βάση), η οποία όμως οφείλεται σε εποχικούς παράγοντες που αναμένεται να αντιστραφούν το β΄ εξάμηνο. Σημειώνεται ότι από το ποσό των 433 εκατ. ευρώ, σε δαπάνες προσωπικού αντιστοιχούν 270 εκατ. ευρώ.

Οι λειτουργικές δαπάνες θα μειωθούν μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος εθελουσίας εξόδου προσωπικού, το οποίο αφορά σε περίπου 500 εργαζόμενους από το δίκτυο και τις διοικητικές υπηρεσίες. Το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου βαίνει προς ολοκλήρωση και αναμένεται να ωφελήσει τις δαπάνες προσωπικού στο β΄ εξάμηνο 2018. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα έχει μειώσει το προσωπικό της στα 9.600 άτομα από 15.000 προ κρίσης (2009).

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα της Alpha Bank παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 539,6 εκατ. ευρώ, με τον αντίστοιχο δείκτη εξόδων/εσόδων να ανέρχεται σε 49,5%.

Στο τέλος Ιουνίου 2018, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 700 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 234,1 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μειώσεως του προσωπικού κατά 0,7% σε ετήσια βάση (από 11.923 εργαζόμενους στο τέλος Ιουνίου 2017 σε 11.836 στο τέλος Ιουνίου 2018). Κατά το 2018, ο αριθμός προσωπικού στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 700 εργαζόμενους, λαμβανομένου υπόψιν και του προγράμματος εθελουσίας εξόδου που έτρεξε η Τράπεζα, με αναμενόμενο όφελος 27 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Τα γενικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 255,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα 0,3% σε ετήσια βάση. Στο τέλος Ιουνίου 2018, το δίκτυο του Ομίλου αριθμούσε 656 καταστήματα έναντι 680 καταστημάτων στο τέλος Ιουνίου 2017 (τα καταστήματα της Τράπεζας μειώθηκαν από τα 493 στα 469), ως αποτέλεσμα του εξορθολογισμού του δικτύου στην Ελλάδα.

Οι λειτουργικές δαπάνες της Eurobank μειώθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 436 εκατ. ευρώ, ενώ στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 3,4% την ίδια περίοδο. Οι δαπάνες προσωπικού το α΄ εξάμηνο 2018 υποχώρησαν στα 244 εκατ. ευρώ από 254 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Το προσωπικό της Τράπεζας στην Ελλάδα μειώθηκε σε 9.710 άτομα το β΄ τρίμηνο 2018 από 9.102 άτομα το β΄ τρίμηνο 2017.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επίπεδο Ομίλου παρέμεινε κάτω του 50% και διαμορφώθηκε σε 47,1% το β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους από 47,9% το β΄ τρίμηνο 2017.

Συνεχή μείωση των λειτουργικών εξόδων, του προσωπικού και του δικτύου καταστημάτων τους καταγράφουν οι τράπεζες, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα β΄ τριμήνου και οι παρουσιάσεις στους αναλυτές για τις επιδόσεις στο σύνολο του α΄ εξαμήνου. Οι τράπεζες έκαναν λόγο για αναληφθείσες πρωτοβουλίες που θα φανούν στο β΄ εξάμηνο του έτους. Οι γενικότερες εξελίξεις, πάντως, στο μέτωπο της μείωσης των κόκκινων δανείων και της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή, προδιαγράφουν ότι το 2018 θα είναι η τελευταία χρονιά “ήπιας” συρρίκνωσης του λειτουργικού κόστους για τις τράπεζες.

Η εικόνα για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους έχει ως εξής:

Η Τράπεζα Πειραιώς μείωσε το λειτουργικό της κόστος κατά 4% σε ετήσια βάση, με τον δείκτη κόστους προς έσοδα να διαμορφώνεται στο 54% (επαναλαμβανόμενα στοιχεία για το α΄ εξάμηνο). Στο α΄ εξάμηνο τα λειτουργικά επαναλαμβανόμενα έξοδα ανήλθαν σε 505 εκατ. ευρώ (407 εκατ. ευρώ για την Piraeus Core Bank και 97 εκατ. για την Piraeus Legacy Unit). Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων στο β΄ τρίμηνο 2018 ανήλθε σε 264 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων 261 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν σε 125 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων 122 εκατ. ευρώ.

H μείωση των επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων κατά 4% σε ετήσια βάση, εξαιρουμένου του έκτακτου κόστους από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, είναι κυρίως αποτέλεσμα του “προγράμματος μείωσης κόστους” (πρόγραμμα Horizon που ξεκίνησε το δ΄ τρίμηνο 2017) που εφαρμόζει η Τράπεζα και που άρχισε να αποδίδει καρπούς με το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στις αρχές του 2018, αλλά και αποτέλεσμα άλλων δράσεων που στοχεύουν σε μείωση των διοικητικών δαπανών.

Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς έχει αναλάβει 16 πρωτοβουλίες για τη μείωση του κόστους στην Ελλάδα περισσότερο από 200 εκατ. ευρώ την περίοδο 2018 – 2020. Ήδη έχουν υλοποιηθεί δράσεις 86 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 39 εκατ. ευρώ ελάφρυναν τα διοικητικά έξοδα και 47 εκατ. ευρώ ήταν το αποτέλεσμα της ελάφρυνσης των εξόδων προσωπικού από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.

Σημειώνεται ότι στο τέλος Ιουνίου 2018 το προσωπικό της Τράπεζας Πειραιώς είχε μειωθεί σε 12.390 εργαζόμενους (από 19.401 τον Δεκέμβριο 2012) και το δίκτυο των καταστημάτων σε 574 (από 1.380 στο τέλος του 2012).

Οι λειτουργικές δαπάνες της Εθνικής Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 433 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2018 (+3% σε ετήσια βάση) λόγω της αύξησης των γενικών και διοικητικών εξόδων (+6% σε ετήσια βάση), η οποία όμως οφείλεται σε εποχικούς παράγοντες που αναμένεται να αντιστραφούν το β΄ εξάμηνο. Σημειώνεται ότι από το ποσό των 433 εκατ. ευρώ, σε δαπάνες προσωπικού αντιστοιχούν 270 εκατ. ευρώ.

Οι λειτουργικές δαπάνες θα μειωθούν μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος εθελουσίας εξόδου προσωπικού, το οποίο αφορά σε περίπου 500 εργαζόμενους από το δίκτυο και τις διοικητικές υπηρεσίες. Το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου βαίνει προς ολοκλήρωση και αναμένεται να ωφελήσει τις δαπάνες προσωπικού στο β΄ εξάμηνο 2018. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα έχει μειώσει το προσωπικό της στα 9.600 άτομα από 15.000 προ κρίσης (2009).

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα της Alpha Bank παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 539,6 εκατ. ευρώ, με τον αντίστοιχο δείκτη εξόδων/εσόδων να ανέρχεται σε 49,5%.

Στο τέλος Ιουνίου 2018, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 700 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 234,1 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μειώσεως του προσωπικού κατά 0,7% σε ετήσια βάση (από 11.923 εργαζόμενους στο τέλος Ιουνίου 2017 σε 11.836 στο τέλος Ιουνίου 2018). Κατά το 2018, ο αριθμός προσωπικού στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 700 εργαζόμενους, λαμβανομένου υπόψιν και του προγράμματος εθελουσίας εξόδου που έτρεξε η Τράπεζα, με αναμενόμενο όφελος 27 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Τα γενικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 255,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα 0,3% σε ετήσια βάση. Στο τέλος Ιουνίου 2018, το δίκτυο του Ομίλου αριθμούσε 656 καταστήματα έναντι 680 καταστημάτων στο τέλος Ιουνίου 2017 (τα καταστήματα της Τράπεζας μειώθηκαν από τα 493 στα 469), ως αποτέλεσμα του εξορθολογισμού του δικτύου στην Ελλάδα.

Οι λειτουργικές δαπάνες της Eurobank μειώθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 436 εκατ. ευρώ, ενώ στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 3,4% την ίδια περίοδο. Οι δαπάνες προσωπικού το α΄ εξάμηνο 2018 υποχώρησαν στα 244 εκατ. ευρώ από 254 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Το προσωπικό της Τράπεζας στην Ελλάδα μειώθηκε σε 9.710 άτομα το β΄ τρίμηνο 2018 από 9.102 άτομα το β΄ τρίμηνο 2017.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επίπεδο Ομίλου παρέμεινε κάτω του 50% και διαμορφώθηκε σε 47,1% το β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους από 47,9% το β΄ τρίμηνο 2017.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *